Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

FSH3130 Fortsättningskurs i astrofysik 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2023 Start 2023-10-30 programstuderande

Anmälningskod

51245

Rubriker med innehåll från kursplan FSH3130 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper i astrofysik, med inriktning mot högenergi-astrofysik. I kursen behandlas följande ämnen:

Strålningstransport och linjespektra

Kontinuumspektra: Compton-, synkrotron- och bromsstrålning

Ansamling av materia (ackretion) på neutronstjärnor och svarta hål

Astrofysikaliska tillämpningar av relativitetsteori

Kompakta objekt (svarta hål och neutronstjärnor) och fenomen relaterade till dessa objekt (t.ex. aktiva galaxkärnor, pulsarer och gammablixtar), med speciellt fokus på den strålning de producerar. 

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 1. Beskriva de viktigaste fysikaliska processer som ger upphov till strålning i Universum, samt förklara hur denna transporteras i olika medier.
 2. Använda teorier för linje- och kontinuumspektra för att beräkna de viktigaste egenskaperna hos det strålande objektet/mediet från observerade spektra.
 3. Förklara huvudpunkterna i teorin för ackretion samt kunna lösa problem för relevanta astrofysikaliska fenomen med utgångspunkt från teorin.
 4. Översiktligt beskriva kompakta objekt (svarta hål och neutronstjärnor) och fenomen relaterade till dessa objekt (t.ex. aktiva galaxkärnor, pulsarer och gammablixtar).
 5. Med utgångspunkt från ovanstående lärandemål, kunna kritiskt utvärdera olika sätt att använda högenergiobservationer för att studera kompakta objekt.
 6. Identifiera ett aktuellet forksningsområde inom högenergiastrofysik, skriva en översiktsartikel enligt stilen för en vetenskaplig artikel samt skriva en granskningsrapport (referee raprot) för en annan student.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen som forskarstuderande.

Rekommenderade förkunskaper: Astrofysik motsvarande SH2204. Fysikens matematiska metoder.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Föreläsningsanteckningar och utdelat material.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 5,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Inlämningsuppgifter: Testar lärandemål 1-3

Projektarbete: Testar alla lärandemål, med speciell tonvikt på mål 4-6.  

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd på följande moment:

Inlämningsuppgifter (2 hp). 

Projektarbete (5.5 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Felix Ryde (fryde@kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Fysik