Hoppa till huvudinnehållet

FSH3212 Fotonräknande system inom medicin 12,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FSH3212 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursens innehåll väljs i samråd med examinator från följande eller näraliggande områden baserat på boken ”Semiconductor Detector Systems” av Helmuth Spieler samt vetenskapliga publikationer. Bland innehållet kan speciellt nämnas

 • Integrerad elektronik för fotonräkning
 • Detektorer för fotonräkning
 • Fotonräkning vid kontrastavbildning
 • Energiviktning för att öka informationen
 • Definition av DQE för fotonräknande system

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten ha goda kunskaper vad gäller egenskaper hos bildgivande system inom medicin med fotonräknande detektorer. Speciellt skall man kunna teoretiskt och praktiskt kunna redogöra för begränsningar och möjligheter för dessa system för olika strålkällor och kontrastmedel samt hur man kan utnyttja energiinformationen att förbättra specificiteten i bilderna.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Motsvarande Civ Ing Teknisk Fysik.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

"Semiconductor Detector Systems” av Helmuth Spieler kombinerat med vetenskapliga publikationer.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 4,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 4,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarier, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig redovisning kombinerat med muntligt seminarium.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mats Danielsson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

SCI/Fysik

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Fysik