Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

FSH3301 Experimentell kärnfysik 8,0 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2024 Start 2024-01-16 programstuderande

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

P3 (8,0 hp)

Varaktighet

2024-01-16
2024-03-15

Studietakt

67%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

AlbaNova

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2024 Start 2024-01-16 programstuderande

Anmälningskod

60764

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2024 Start 2024-01-16 programstuderande

Kontaktperson

Bo Cederwall

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan FSH3301 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen kommer att fokusera på ett särskilt område i experimentell kärnfysik och omfatta detaljerade experimentella och dataanalystekniker som är relevanta för det valda ämnesområdet.
Exempel på aktuella områden som kan ingå är:

 • Tekniker för in-beam-gammaspektroskopi av kärnor långt ifrån stabilitet
 • Livstidsmätningar av exciterade tiullståpnd i ps-ns-området med hjälp av rekyl- dopplerskiftstekniker.
 • Livstidsmätningar med dopplerskiftattenueringsmetoder
 • Livstidsmätningar med snabba detektorer
 • Mätningar av vinkelkorrelationer och fördelningar
 • Polarisationsmätningar
 • Detektion av laddade partiklar från kärnreaktioner
 • Detektion av neutroner från kärnreaktioner

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 1. Identifiera de viktigaste aktuella forskningsområdena i experimentell kärnfysik
 2. Ha fördjupad kunskap om experimentella och dataanalystekniker i en av de valda specialiseringarna och förstå de teoretiska grunderna.
 3. Kunna kritiskt granska vetenskapliga artiklar med avseende på metodik och resultat samt sätta in den forskning som beskrivs i ett större sammanhang genom att bedöma dess signifikans.
 4. Presentera nya forskningsrapporter på ett tydligt och kortfattat sätt för andra studenter, samt delta i en vetenskaplig diskussionen om artiklarna med forskarkollegor.
 5. Beskriva utvecklingen av forskningsområdet inom den valda inriktningen genom att följa den senaste vetenskapliga litteraturen.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Doktorand.

Rekommenderade förkunskaper

SH2302 Kärnfysik eller motsvarande

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Research papers on Experimental Nuclear Physics

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 4,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarier, 4,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Seminarium och rapport.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Bo Cederwall

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Fysik