Hoppa till huvudinnehållet

FSH3311 Teoretisk kärnfysik 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan FSH3311 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Kärnkraft och andra kvantisering
 • Grundläggande kopplingsystem
 • Grundläggande excitationer i atomkärnor
 • Kärndeformation
 • Magnetiska resonanser och medicinska tillämpningar
 • Normalt produkt och Wick sats
 • Tamm-Dankoff & Random Approximation
 • Shell modell beräkning
 • Fission, fusion och kärnkraft
 • Nukleär astrofysik och nukleosyntes

Lärandemål

Det huvudsakliga syftet med kursen är att förstå de grundläggande begreppen i kärnteori och detaljer om de mekanismer som styr strukturen och sönderfallet av atomkärnor från en mikroskopisk synvinkel. För att uppnå detta kommer studenterna att förses med de verktyg som behövs för att utföra grundläggande kärnstrukturmodellberäkningar. Studenterna kommer således bringas i kontakt med samtida kärnstrukturstudier. Slutligen ska studenterna kunna analysera och utvärdera egenskaper som förknippas med komplexa nukleära system med hjälp av lämpliga enkla modeller.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Doktorand.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper i kvantfysik

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

K.L.G Heyde, The nuclear shell model, Springer-Verlag 1994

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • HEM1 - Hemuppgifter, 6,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Det blir ingen skriftlig tentamen. Nio hemuppgifter delas ut under kursens gång. För godkänt på kursen krävs att lösa korrekt åtminstone fem av dem. Eleverna kan också krävas att ge ett seminarium eller ta en muntlig tentamen för att visa att de har en god förståelse av kursens innehåll.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänt betyg på minst fem av nio hemuppgifter

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Chong Qi

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FSH3311

Ges av

SCI/Fysik

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Chong Qi

Övrig information

Kursen finns på masternivå. Kursen är SH2011.

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Fysik