Hoppa till huvudinnehållet

FSH3501 Strålskadefysik i material 8,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan FSH3501 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Mekanismer för generering av punktdefekter

Härdning, svällning och försprödning

Löslighet

Diffusion

Klusterbildning

Molekylärdynamik, Monte Carlo & rate-teori simuleringar

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

 • Förklara och kvantifiera hur några typer av strålningsspektra genererar punktdefekter i en kristall, samt hur dessa ger upphov till olika materialskador som härdning, svällning och försprödning.
 • Tillämpa statistisk mekanik och kinetisk teori för att förutsäga jämviktsegenskaper och diffusionsrater för punktdefekter och exempelvis legeringskomponenter
 • Med utgångspunkt från en vetenskaplig frågeställning genomföra datorexperiment, t.ex. atomistiska simuleringar och ratteorisimuleringar, som beskriver olika aspekter av struktur eller kinetik hos kristalldefekter, samt analysera resultaten
 • Tolka några viktiga typer av experiment, kvalitativt och eventuellt kvantitativt, i termer av atomistiska processer.

Kursupplägg

Kursen består av 8x2 h föreläsningar, inklusive problemlösning.Den innehåller även två datorlaborationer.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Rekommenderade förkunskaper: Grundläggande kunskaper i fasta tillståndets fysik.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

G.S. Was, Fundamentals of radiation materials science, Metals and Alloys, Springer 2007.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • DAT1 - Datorlaboration, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • DAT2 - Datorlaboration, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarier, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

1. Lösningar för hemuppgifter ska lämnas in.
2. Lösningarna diskuteras i en muntlig tentamen.
3. Ett datorlaboratorium med skriftlig rapport.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Pär Olsson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FSH3501

Ges av

SCI/Fysik

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Pär Olsson, polsson@kth.se

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Fysik