Hoppa till huvudinnehållet

FSH3900 Fysiken, doktoranden och samhället 9,0 hp

Kursen erbjuder en bred grund för doktorander i fysik och tillämpad fysik vad gäller ämneskunskaper, etiska och jämlikhetsperspektiv inom forskningen och doktorandens roll i samhället.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2024 Start 2024-01-16 programstuderande

Anmälningskod

60781

Rubriker med innehåll från kursplan FSH3900 (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursupplägg

Kursen läses kontinuerligt under doktorandernas forskarutbildning för att säkerställa progression, vilket innebär att studenterna blir godkända när de klarat av kursens alla moduler. Modulerna avser att testa specifika kursmål vilket kan påvisas på olika sätt. Det är upp till examinator att besluta om en aktivitet uppfyller kraven på en specifik modul. Exempel på hur modulerna kan avklaras återfinns nedan:

1) Forskningsetik och forskningens roll i samhället

* Aktivt deltagande i en modulkurs

2) Kritisk granskning och utvärdering

* Aktivt deltagande i en "journal club"

* Agera som för-opponent för en annan doktorand

* Sakkunniggranskning av artikel för en internationell välrenommerad tidsskrift

3) Bred kunskap i fysik

* Aktivt deltagande i fysikkonferensen för doktorander vid KTH

* Aktivt deltagande i fysikkollovia eller liknande

4) Presentationsmodulen har två grenar (a- vetenskaplig och b- populärvetenskaplig)

* a- Presentera vid nationell eller internationell konferens eller workshop

* a- Vetenskaplig teknisk presentation vid fysikkonferensen för doktorander vid KTH

* b- Populärvetenskaplig presentation av egen vid fysikkonferensen för doktorander vid KTH

* b- Presentera populärvetenskapligt i samhället (gymnasium, Fysik i Kungsan, etc)

5) JML-perspektiv inom fysiken

* Aktivt deltagande i JML inom fysiken-internat eller annan JML-aktivitet inom institutionerna för Fysik och Tillämpad fysik

Kursinnehåll

Kursen innehåller fem moduler:

1. Forskningsetik och forskningens roll i samhället

2. Kritisk granskning och utvärdering

3. Bred kunskap i fysik

4. Presentation

5. JML-perspektiv inom fysiken

Modulerna kan avklaras på olika sätt för att kursen flexibelt ska kunna klaras av inom ramen för de olika traditioner och förhållningssätt som finns inom programmet och ämnet fysik vid KTH.

För att samla upp en stor del av kursen i en struktur anordnas en fysikkonferens för doktorander vartannat år. Vid denna konferens kan studenterna presentera sina arbeten och bredda sin kunskap inom ämnet.

Lärandemål

Med hjälp av denna kurs, samt andra kurser tagna under studierna,

avhandlingsarbetet samt disputationen ska de formella kraven (KTHs

examensordning) för doktorexamen uppfyllas. Efter genomgången kurs ska

doktoranderna:

• visa brett kunnande inom fysik och en systematisk förståelse av ämnesområdet

• visa förmågan att analysera och sammanfatta forskning, utföra oberoende kritisk granskning och bedöma nya frågeställningar och situationer

• visa intellektuelt oberoende, vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska bedömningar

• visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används med specifikt fokus på hållbarhetsfrågor

• visa förmåga att klart och tydligt presentera och diskutera forskning och forskningsresultat både med experter och populärvetenskapligt

• visa medvetenhet kring aspekter om jämlikhet, mångfald och likabehandlande inom fysikämnet och dess historia

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen till forskarutbildningen i något av ämnena Fysik eller Tillämpad Fysik vid KTH.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgifter, 9,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mats Ahmadi Götelid (gothelid@kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Fysik