FSI3110 Grupp- och representationsteori, allmän kurs 7,5 hp

Group and Representation Theory

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen behandlar grupp- och representationsteory. Fokus ligger på Liegrupper och deras användning inom partikelfysik och kvantfältteori.

Gruppteori: definitioner och exempel på grupper. Homomorfismer, isomorfismer, permutationsgrupper.

Grupprepresentationer: reducerbarhet, ekvivalens, Schurs lemman.

Liegrupper och -algebror: Representationer av liealgebror, SO(n), Lorentzgruppen.

Symmetrier i fysikaliska system.

Lärandemål *

Efter genomgången kurs ska studenten:

  • Kunna redogöra för de grundläggande definitionerna inom grupp- och representationsteori och ge exempel på hur dessa appliceras i olika fysikaliska system.
  • Kunna använda sig av gruppteori för att dra slutsatser om hur fysikaliska system beter sig.
  • Använda representationstori inom ramverket för partikelfysik och kvantfältteori.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Kursen är avsedd för forskarstuderande i fysik. Grundläggande kunskaper inom algebra och kvantmekanik förutsätts.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

M. Hammermesh, Group Theory and its Application to Physical Problems; W.-K. Tung, Group Theory in Physics; J.F. Cornwell, Group Theory in Physics (vol. 1 and 2); Z.-Q. Ma, Group Theory for Physicists; H. Georgi, Lie Algebras in Particle Physics

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • INL2 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • INL3 - Inlämningsuppgift, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Godkända lösningar på alla hemtal.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Sandhya Choubey

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

SCI/Teoretisk fysik

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Sandhya Choubey

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Teoretisk fysik