Hoppa till huvudinnehållet

FSI3110 Grupp- och representationsteori, allmän kurs 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FSI3110 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar grupp- och representationsteory. Fokus ligger på Liegrupper och deras användning inom partikelfysik och kvantfältteori.

Gruppteori: definitioner och exempel på grupper. Homomorfismer, isomorfismer, permutationsgrupper.

Grupprepresentationer: reducerbarhet, ekvivalens, Schurs lemman.

Liegrupper och -algebror: Representationer av liealgebror, SO(n), Lorentzgruppen.

Symmetrier i fysikaliska system.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:

  • Kunna redogöra för de grundläggande definitionerna inom grupp- och representationsteori och ge exempel på hur dessa appliceras i olika fysikaliska system.
  • Kunna använda sig av gruppteori för att dra slutsatser om hur fysikaliska system beter sig.
  • Använda representationstori inom ramverket för partikelfysik och kvantfältteori.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kursen är avsedd för forskarstuderande i fysik. Grundläggande kunskaper inom algebra och kvantmekanik förutsätts.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

M. Hammermesh, Group Theory and its Application to Physical Problems; W.-K. Tung, Group Theory in Physics; J.F. Cornwell, Group Theory in Physics (vol. 1 and 2); Z.-Q. Ma, Group Theory for Physicists; H. Georgi, Lie Algebras in Particle Physics

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • INL2 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • INL3 - Inlämningsuppgift, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkända lösningar på alla hemtal.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Sandhya Choubey

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

SCI/Fysik

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Sandhya Choubey

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Fysik