Hoppa till huvudinnehållet

FSI3300 Teoretisk partikelfysik 7,5 hp

"Teoretisk partikelfysik" skall ge den studerande grundläggande kunskaper om partiklarnas systematik och reaktioner inom ramen för den så kallade standardmodellen.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan FSI3300 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Inledande översikt. Konserveringslagar. Elementär reaktionslära. Feynmandiagram. Lorentzinvarians. Enpartikeltillstånd. Binära reaktioner. Massbestämning. Spridningsteori (S-matrisen, sönderfallssannolikhet, spridningstvärsnitt). Symmetrier. Tidsomkastning. Rumsspegling. Laddningskonjugering. Tensormetoden för bestämning av partiklars spinn och paritet. Isospinn. Särtal. Kvarkmodellen. Färgbegreppet. Hadronspektroskopi. Kvarkonium. Kvarkars elektrosvaga växelverkan. Higgsmekanismen. Djupt inelastisk spridning. Neutrinofysik. Neutrinooscillationer.

Lärandemål

Doktoranden ska efter genomgången kurs kunna:

 • känna till och beskriva partikelfysikens standardmodell.
 • beräkna sönderfallssannolikheter och spridningstvärsnitt med hjälp av relativistisk kinematik.
 • använda symmetrier för att begränsa S-matrisens form, t.ex. isospinn, diskreta symmetrier och rumtidssymmetrier.
 • redogöra för och beskriva hadronernas statiska egenskaper utifrån kvarkmodellen.
 • känna till grunddragen i den elektrosvaga teorin.
 • ha kännedom om hur djupt inelastisk spridning påvisar existensen av kvarkar i nukleonerna.
 • känna till grundläggande neutrinofysik och beskriva neutrinooscillationer.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Relativitetsteori.
Kvantmekanik, fortsättningskurs.
Relativistisk kvantfysik (rekommenderad).

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Det finns ingen entydig kursbok, utan flera böcker kan användas:

 • W.N. Cottingham and D.A. Greenwood, An Introduction to the Standard Model of Particle Physics, 2nd ed., Cambridge (2007)
 • D. Griffiths, Introduction to Elementary Particles, Wiley (1987)
 • F. Halzen and A.D. Martin, Quarks and Leptons, Wiley (1984)
 • Q. Ho-Kim and X.-Y. Pham, Elementary Particles and Their Interactions - Concepts and Phenomena, Springer (1998)
 • A. Seiden, Particle Physics - A Comprehensive Introduction, Addison-Wesley (2005)
 • H. Snellman, Elementary Particle Physics, KTH (2004)

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Inlämningsuppgifter och muntlig tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Sandhya Choubey

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FSI3300

Ges av

SCI/Fysik

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Sushant Raut

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Fysik