Hoppa till huvudinnehållet

FSI3320 Fenomenologi för elementarpartikelfysik 10,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FSI3320 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Del I: Neutrinofysik, 2,5 hp

Del II: Aktivt deltagande i "Journal Club", 2,5 hp

Del III: Aktivt deltagande i en "sommarskola" i teoretisk elementarpartikelfysik, 2,5 hp

Del IV: Valfri del i fenomenologi för elementarpartikelfysik (inte neutrinofysik), 2,5 hp

Lärandemål

 • Att få en djupare förståelse inom fenomenologin för elementarpartikelfysiken.
 • Att känna till vanliga metoder och tillvägagångssätt för att lösa problem inom området.
 • Att förstå kopplingen mellan teoretisk och experimentell elementarpartikelfysik.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Del I:

 • E.Kh. Akhmedov, Neutrino Physics, hep-ph/0001264
 • G.G. Raffelt and W. Rodejohann, Massive Neutrinos in Astrophysics, hep-ph/9912397

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • DEL1 - Deltagande, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • DEL2 - Deltagande, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • LIT1 - Litteraturstudie, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

 • Att lösa samtliga problem i kurslitteraturen för del I.
 • Att deltaga aktivt under åtminstone en termin i "Journal Club" för gruppen i teoretisk elementarpartikelfysik.
 • Att deltaga aktivt i åtminstone en internationell "sommarskola".
 • Att läsa och förstå en valfri bok i fenomenologi för elementarpartikelfysik (inte neutrinofysik).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Tommy Ohlsson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FSI3320

Ges av

SCI/Fysik

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Tommy Ohlsson

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Fysik