FSK3411 Laserfysik fk 12,0 hp

Laser Physics - Advanced Course

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Grundläggande laserfysik. Laserkaviteten. Lasermedium. Tekniker för mode kontroll. Egenskaperna hos koherent laserljus. Laserljusets tid- och rumsliga-egenskaper.

Lärandemål *

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • påvisa en grundlig förståelse av teorin för modern laserfysik,
 • beskriva i detalj grundläggande egenskaper och funktionalitet hos de olika typerna av moderna lasrar,
 • beskriva i detalj egenskaperna hos koherent laserljus,
 • formulera någorlunda komplicerade problem inom laserfysiken och beskriva kända lösningar på dessa, samt
 • förbereda och därefter ge en 2 h föreläsning om ett ämne utanför de viktigaste områdena i kursen.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Magisterexamen i fysik eller motsvarande utbildning.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Anthony E Siegman: "Lasers" 

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

 • HEM1 - Hemuppgifter, 4,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarier, 8,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

 1. Lösa ett stort antal hemuppgifter. Själva utforma ett antal problem. Korrigera andra studenters lösningar till hemuppgifterna. Ge en 2 h presentation av utvalda kapitel i huvudtexten.
 2. Förbereda och därefter ge en 2 h föreläsning om ett fritt valt ämne som ska ligga utanför kursbokens område.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Fredrik Laurell

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Professor Fredrik Laurell, fl@laserphysics.kth.se

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Tillämpad fysik