Hoppa till huvudinnehållet

FSK3511 Den biologiska cellens fysik II 6,0 hp

Kursen behandlar den biologiska cellens elektriska egenskaper.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FSK3511 (HT 2018–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ges som en serie seminarier där deltagarna gör presentationer och tar en aktiv roll i diskussionerna. De ämnen som ska diskuteras: cellernas elektriska egenskaper, aktionspotentialer, modeller som beskriver potentialer som genereras i cellerna (kärnledare modellen, kabel modellen, Hodgkin-Huxley modellen), propagering av elektriska signaler i nervceller, spänningsreglerade jonkanaler.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten:

 • ha god kunskap om de elektriska egenskaperna hos levande celler
 • vara väl bekant med de matematiska modeller som beskriver membran graderade och aktionspotentialer
 • har en djup insikt i moderna elektrofysiologiska mätmetoder

Kursupplägg

Seminarier: 24 tim
Laborationer: 8 tim

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen till forskarutbildning.

Rekommenderade förkunskaper

SK3530 (Introduktion till biomedicin), SK3500 (Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi) samt SK3510 (Den biologiska cellens fysik I) rekommenderas.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Weiss T. F. Cellular Biophysics, volume 2, MIT Press, 1997

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

G

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • INL2 - Inlämningsuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarium, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEM2 - Seminarium, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laboration, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Övriga krav för slutbetyg

INL1 - inlämningsuppgifter, 1,5 hp, betygsskala P/F.
FÖR1 - fördjupningsuppgift, 1,0 hp, betygsskala P/F.
LAB1 - laborationer, 1,5 hp, betygsskala P/F.
SEM1 - seminarier, 1,0 hp, betygsskala P/F.
SEM2 - seminarium, 1,0 hp, betygsskala P/F.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Hjalmar Brismar

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Marina Zelenina, marinaz@kth.se

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Tillämpad fysik