Hoppa till huvudinnehållet

FSK3520 Experimentella metoder i molekylär biofysik 8,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FSK3520 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Biomolekylers grundläggande egenskaper och uppbyggnad. Grundläggande termodynamik rörande biomolekyler, deras dynamik och interaktioner. Principerna för följande metoder: IR-, Fluorescens-, Kärnspinnresonans-, Elektronspinnresonans-, Cirkulär Dichroism-, och Raman-spektroskopi, Masspektrometri. Röntgenkristallografi. Elektronmikroskopi, Ytplasmonresonans, Atomic Force Microscopy. Översikt över applikationer av dessa tekniker inom akademisk forskning, läkemedels- och bioteknologisk industri, samt inom sjukvården, och mer specifikt inom eget forskningsområde.

Lärandemål

Kursen behandlar olika experimentella biofysikaliska metoder och exempel som visar hur dessa kan användas för att undersöka biomolekylers egenskaper (deras struktur, dynamik, växelverkan). Efter genomgången kurs förväntas studenterna:

 • Kunna redogöra för de huvudsakliga kategorierna av biomolekyler som finns i människokroppen, samt deras huvudsakliga funktioner och uppbyggnad.
 • kunna redogöra för och förklara hur växelverkan sker mellan biomolekyler och elektromagnetisk strålning.
 • veta vilka moderna spektroskopiska tekniker som används inom molekylär biofysik.
 • kunna redogöra för de fysikaliska principerna som dessa tekniker baseras på.
 • utifrån kunskap om de fysikaliska principerna kunna bedöma och motivera vilken eller vilka tekniker som är mest lämpad(e) för att erhålla information om olika biomolekylära egenskaper och interaktioner.
 • översiktligt kunna redogöra för hur dessa metoder används i praktiken inom bioteknologi, läkemedelsutveckling, klinisk diagnostik och akademisk forskning.
 • mer specifikt kunna bedöma vilka metoder och på vilket sätt dessa kan användas/utvecklas inom studentens eget forskningsområde.

Kursupplägg

Föreläsningar (34 h), laborationer/övningar (8 h), projektuppgift, kontrollskrivningar, studiebesök (6 h). Muntlig presentation av hur någon/några av de i kursen genomgångna metoderna kan appliceras inom eget forskningsområde.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen till forskarutbildning i Fysik, Biologisk Fysik eller närliggande områden.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Serdyuk IN et al, Methods in Molecular Biophysics, Cambridge Univ Press


Kurslitteratur: aktuell upplaga anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart.
Vetenskapliga artiklar.
Laborationsinstruktioner.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • LIT1 - Litteraturuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Kursen examineras genom 5h skriftlig tentamen (TEN1; 4 hp, betygsskala P/F), projektuppgifter som redovisas muntligt (PROJ; 2 hp, betygsskala P/F), samt godkända laborationer, övningar och närvaro på studiebesök (LAB1; 2 hp, betygsskala P/F)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Jerker Widengren

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FSK3520

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Professor Jerker Widengren, jerker@biomolphysics.kth.se

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Tillämpad fysik