FSK3601 Kvantfotonik 7,5 hp

Quantum Photonics

Dessa kurser kombinerar teori och praktik inom kvantintrassling: historien och konceptet för kvantintrassling är täckta följt av tekniska krav och utrustning for att generera, manipulera och upptäcka kvantintrassling. Studenterna ska utföra mätningar själva för att observera kvantintrassling. Viktiga vetenskapliga artiklar inom området kommer att diskuteras.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Historia och teori om kvantintrassling Studie av de experimentella kraven for mätning och manipulation av kvantintrassling. Praktiska experiment for att mäta kvantintrassling i laboratoriet och redaktion av en fullständig rapport. Utför ytterligare experiment i kvantfotonik med par av intrasslade fotoner: Detektionseffektivitetsmätningar, Hanbury-Brown Twiss-interferometern, Hong Ou Mandel-effekten, Michelson-interferometri med enstaka fotoner.

Lärandemål *

Noggrann förståelse for generering, manipulation och detektering av kvantintrassling , Praktiskt arbete i laboratoriet for att observera kvantintrassling och ytterligare kvanteffekter (Hong Ou Mandel-effekt, Hanburry Brown Twiss interferometer, Quantum Eraser).

Kursupplägg

Föreläsningar om historia och teori om kvantintrassling, vi börjar med 1935 EPR­ papper, demonstration av Bells ojamlikhet, Bells tillstånd, olika tillämpningar av kvantintrassling (kvantkryptografi, kvantteleportation, absoluta effektivitetsmätningar). Tekniken för att generera och upptäcka kvantintrassling.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Forskarstuderande med bakgrund i kvantfysik och optik.

Rekommenderade förkunskaper

Kvantfysik SK1102, SK1151

Utrustning

Utrustning för mätningar tillhandahålles

Kurslitteratur

Vetenskapliga artiklar tillhandahålles.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

G

Examination *

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,0 hp, betygsskala: G
 • LAB1 - Laborationer, 2,5 hp, betygsskala: G
 • LAB2 - Laborationer, 2,5 hp, betygsskala: G
 • SEM1 - Seminarium, 1,5 hp, betygsskala: G

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

 • Muntlig presentation och diskussion av en artikel for varje elev
 • Grundlig rapport om laboratoriedemonstration av kvantintrassling
 • Extra experimentell rapport: Utföra och rapportera ytterligare kvantmatning (Hong Ou Mandel, Hanburry Brown Twiss eller Quantum Eraser)
 • Inlämningsuppgift på kvantintrasslingsmätning

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Val Zwiller

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FSK3601

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Val Zwiller (zwiller@kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Tillämpad fysik