Hoppa till huvudinnehållet

FSK3759 Supraledning och tillämpningar 6,0 hp

Supraledning är ett fascinerande fenomen som leder till att en elektrisk ström kan transporteras helt utan resistans – en egenskap som är mycket attraktiv för olika sorters tillämpningar. Den här kursen ger de grundläggande kunskaperna för fortsatt arbete med supraledning inom forskning eller industri. Kursen behandlar både de grundläggande teorierna och modellerna för supraledning samt en del av den ingenjörsmässiga förståelse som krävs vid design av supraledande tillämpningar.

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan FSK3759 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Fysikaliska egenskaper hos supraledare, Londons teori, vortexar i typ-II supraledare, vortexdynamik, Beans modell, Josephsonövergångar, kvantinterferens, SQUID, Ginzburg-Landaus teori, BCS-teorin, tillämpningar av supraledning.

Lärandemål

Studenten ska efter kursen kunna:

  • tillämpa fundamentala teorier och begrepp inom supraledning
  • analysera och värdera supraledande tillämpningar
  • fördjupa sina kunskaper kring supraledning inom ett område som relaterar till doktorandstudierna

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Avklarad kurs inom vektoranalys (motsvarande SI1146 Vektoranalys)

Avklarad kurs inom kvantmekanik (motsvarande SI1155 Teoretisk fysik)

Studenten förutsätts dessutom ha goda kunskaper om Maxwells ekvationer. En inledande kurs i fasta tillståndets fysik rekommenderas starkt, men är inte nödvändig.

Rekommenderade förkunskaper

Goda kunskaper om gundläggande begrepp inom vektoranalys, såsom divergens, rotation, linjeintegraler, Gauss och Stokes satser.
Goda kunskaper om Maxwells ekvationer och grundläggande kvantfysik.

En inledande kurs i fasta tillståndets fysik rekommenderas, men är inte nödvändig

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • FÖR1 - Fördjupningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • IMU1 - Inlämningsuppgifter med avslutande muntlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

FÖR1 är en individuell fördjupande uppgift inom supraledning. Ämnet för uppgiften och examinationsformen (antingen muntlig eller skriftlig presentation) bestäms via en överenskommelse mellan studenten och examinator.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänt betyg på samtliga examinationsmoment i kursen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FSK3759

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Magnus Andersson

Övrig information

Kursen utvecklas i enlighet med KTH:s riktlinjer for kursutveckling.

Övriga föreskrifter

Kursen ges på begäran i samband med att masterkursen SK2905 Supraledare och andra kvantvätskor ges.

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Tillämpad fysik