Inför kursvalHE1007 Mekatronik 7,5 hpAdministrera Om kursen
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Konstruktionselement
 • Microprocessorprogrammering
 • Framtagning av ett mekatroniskt system efter en given kravspecifikation
 • Styrning och avkänning av omgivningen med hjälp av till/från lägen
 • Utredning av möjliga lösningar där hänsyn skall tas till genomförbarhet, kvalitet, kostnad, nytänkande och design
 • Dokumentation och uppföljning av ställda krav

Lärandemål *

Kursens mål är att ge studenterna kunskaper inom mekatroniska system, ge en tillämpning av kunskaper som inhämtats under läsåret samt utveckla färdigheterna att gå från idé till fungerande funktionsprototyp.

Utöver att stärka kunskaperna inom det tekniska området syftar kursen till att träna arbete i projektform.

Efter avslutad kurs skall studenterna kunna

 • arbeta enligt ingenjörsmässiga arbetsmetoder. Detta innebär att arbeta med en väl avvägd balans mellan teori och praktik d v s analysera, utvärdera och sedan realisera
 • upprätta en kravspecifikation av enklare karaktär efter verbal och/eller skriftlig information
 • dela upp ett mekatroniskt system i mindre delsystem som löses var för sig, individuellt eller i grupp
 • skapa en prototyp av mekatronisk karaktär som uppfyller specifikationen
 • tillämpa kunskaper i mikrodatorteknik. Det innebär att kunna peka ut möjligheter och begränsningar vid valet av processor.
 • tillämpa kunskaper inom digital teknik. Det innebär att kunna ta fram enklare interface mellan sensorer/styrdon och mikrocontrollers för att styra det mekatroniska systemet med on/off reglering.
 • presentera lösningar till ett ingenjörsproblem i en skriftlig rapport med krav på innehåll och struktur.
 • utföra muntlig presentation med krav på tidshållning.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Goda kunskaper i programmering i C, mikrodatorsystem, digitalteknik och projektmetodik t.ex. motsvarande kurserna HI1900 Programmering, grundkurs, HE1005 Mikrodatorteknik och HN1900 Informationsteknik och ingenjörsmetodik

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Utlånas av institutionen

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO2 - Projekt, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Godkända deluppgifter inom projektet, innefattande

 • projektprocess
 • tekniskt innehåll
 • skriftlig och muntlig presentation

Slutbetyg ges i betygskalan A-F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Bo Crister Harry Albinsson

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HE1007

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Huvudområde *

Elektroteknik, Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Tidigare kursnummer: 6S3051