Hoppa till huvudinnehållet

HE1024 Realtidssystem 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan HE1024 (VT 2014–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Krav på hårdvara och kompilatorer: Datorarkitektur, mjukvarukonstruktion
 • Realtidskärnor: Timerinterrupt, pre-emptive och nonpre-emptive kärnor
 • Processbegreppet: Processkommunikation, synkronisering, ömsesidig uteslutning, låsning och schemaläggning
 • Portning till målsystem
 • Pålitliga system: Feltolerans och säkerhet
 • Härledning av WCET(worst case execution time)
 • Design av realtidsapplikationer

Lärandemål

Kursens mål är att förmedla grundläggande teorier om realtidssystem och ge en orientering om olika designmetoder för säkerhet och tillförlitlighet i realtidsystem. Kursen syftar också till att ge träning i praktisk användning av moderna utvecklingsmiljöer och felsökning av realtidsapplikationer.

Studenten skall efter avslutad kurs kunna:

 • Använda moderna verktyg för realtidssystem
 • Använda en färdig realtidskärna för att skapa egna realtidstillämpningar
 • Förklara olika sätt att synkronisera processer
 • Redogöra för olika schemaläggningsmetoder
 • Redogöra för distribuerade system speciellt med CAN-bussen

Kursupplägg

Föreläsningar
Laborationer

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

ML1300 Programmering grundkurs och
ML1305 Mikrodatorteknik
eller motsvarande samt grundläggande algebra

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurskompendium: Robusta realtidssystem, delas ut under första kurstillfället.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LABA - Laborationer, 4,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd skriftlig tentamen.
Godkända laborationer.
Slutbetyg, betygsskalan A-F.

Slutbetyg baseras på tentamensbetyg när laborationerna har blivit godkända.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Lars Johansson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HE1024

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Radu Dobrin, radu.dobrin@mdh.se

Övrig information

Tidigare kursnummer 6S3660

Kursen består av föreläsningar, övningar, obligatoriska laborationer och självstudier