HE1041 Mikrodatorteknik, projektkurs 11,0 hp

Microcomputer Engineering, Project Course

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Kursen består av en teoridel och en projektdel.

Teoridelen ska ge goda kunskaper om inbyggda datorsystems uppbyggnad, funktion och programmering och användningssätt. Den skall också ge kunskaper om programmering av en mikrodator i assembler och i högnivåspråk samt om interaktionen mellan dessa programmeringsnivåer.
Studenten skall efter avslutad kurs kunna:
• förklara funktionen och uppbyggnaden av ett mikrodatorsystem
• hämta och tolka information från datablad och andra informationskällor
• redogöra för hur datorsystemets enheter kommunicerar med varandra
• programmera ett datorsystem i såväl assembler som i ett maskinnära högnivåspråk
• använda och utnyttja utvecklingshjälpmedel för programmering och felsökning av inbyggda system
• beskriva grundläggande datorarkitekturer
• redogöra för och kunna utnyttja avbrottshantering med flera olika avbrottsbegäran
• strukturera problem som förberedelse för implementering i ett mikrodatorsystem

Projektdelen ska introducera CDIO-metoden  och arbete i projektform tillämpat på en konstruktion baserad på ett mikrodatorsystem.
Studenterna ska efter genomgången kurs kunna:
• göra en förstudie för att kunna ställa upp realistiska mål
• göra en realistisk tidplan för ett projekt, sätta den i relation till sin egen tidrapport och efteråt analysera utfallet
• skriftligt formulera bakgrund, problemformulering, mål, avgränsningar och lösningsmetoder samt kunna särskilja begreppen
• leda möten och ha kännedom om projektledarens roll för att leda gruppens arbete
• skriva kallelse med dagordning och skriva protokoll
• skriva och presentera en rapport och därvid använda lämpliga tekniska hjälpmedel
• delta i projektarbete och aktivt bidra till projektgruppens resultat
• söka information i vetenskapliga databaser och värdera källor
• framställa projektstyrnings- och projektuppföljningsdokument
• ledigt och stringent uttrycka sig i skrift
• muntligt presentera ett tekniskt arbete logiskt och lättfattligt på ett sätt som fångar publiken

Kursens huvudsakliga innehåll

Teoridelen:
• Datormodeller: von Neumann- och Harvard-arkitektur, CISC och RISC
• Mikroprocessorns funktion på registernivå
• Mikroprocessorns signaler
• Avbrottshantering i hårdvara och mjukvara
• Parallella och seriella gränssnitt
• Timers och andra periferienheter
• Programkonstruktion
• Assemblerprogrammering
• Maskinnära programmering i C
• Programmeringsövningar/ laborationer

Projektdelen:
• Projektmetodik samt genomförande av ett projekt
• CDIO-metoden
• Informationssökning och källkritik
• Muntlig och skriftlig presentationsteknik

Kursupplägg

Teoridelen genomförs med föreläsningar, övningar och laborationer och examineras med en skriftlig tentamen. Projektdelen genomförs i grupper om c:a fem studenter som tillverkar en prototyp konstruerad kring en mikrodator. Konstruktionen redovisas i en skriftlig rapport och vid en muntlig presentation. Utöver detta innehåller projektdelen övningar där studenterna individuellt skriftligt presenterar hur arbetet fortskrider.

Behörighet

Grundläggande kunskaper i ellära och digitalteknik samt om programmering i språket C.  Grundläggande kunskaper om skriftlig och muntlig presentationsteknik.

Litteratur

Teoridelen: Pic Microcontroller and Embedded Systems Using Assemly and C for Pic18

Projektdelen: Projekthandbok STH

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO1 - Projektarbete, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

CBH/Medicinsteknik och hälsosystem

Examinator

Anders Cajander <cajander@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.