HE1041 Mikrodatorteknik, projektkurs 11,0 hp

Microcomputer Engineering, Project Course

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Teoridelen:
• Datormodeller: von Neumann- och Harvard-arkitektur, CISC och RISC
• Mikroprocessorns funktion på registernivå
• Mikroprocessorns signaler
• Avbrottshantering i hårdvara och mjukvara
• Parallella och seriella gränssnitt
• Timers och andra periferienheter
• Programkonstruktion
• Assemblerprogrammering
• Maskinnära programmering i C
• Programmeringsövningar/ laborationer

Projektdelen:
• Projektmetodik samt genomförande av ett projekt
• CDIO-metoden
• Informationssökning och källkritik
• Muntlig och skriftlig presentationsteknik

Lärandemål *

Kursen består av en teoridel och en projektdel.

Teoridelen ska ge goda kunskaper om inbyggda datorsystems uppbyggnad, funktion och programmering och användningssätt. Den skall också ge kunskaper om programmering av en mikrodator i assembler och i högnivåspråk samt om interaktionen mellan dessa programmeringsnivåer.
Studenten skall efter avslutad kurs kunna:
• förklara funktionen och uppbyggnaden av ett mikrodatorsystem
• hämta och tolka information från datablad och andra informationskällor
• redogöra för hur datorsystemets enheter kommunicerar med varandra
• programmera ett datorsystem i såväl assembler som i ett maskinnära högnivåspråk
• använda och utnyttja utvecklingshjälpmedel för programmering och felsökning av inbyggda system
• beskriva grundläggande datorarkitekturer
• redogöra för och kunna utnyttja avbrottshantering med flera olika avbrottsbegäran
• strukturera problem som förberedelse för implementering i ett mikrodatorsystem

Projektdelen ska introducera CDIO-metoden  och arbete i projektform tillämpat på en konstruktion baserad på ett mikrodatorsystem.
Studenterna ska efter genomgången kurs kunna:
• göra en förstudie för att kunna ställa upp realistiska mål
• göra en realistisk tidplan för ett projekt, sätta den i relation till sin egen tidrapport och efteråt analysera utfallet
• skriftligt formulera bakgrund, problemformulering, mål, avgränsningar och lösningsmetoder samt kunna särskilja begreppen
• leda möten och ha kännedom om projektledarens roll för att leda gruppens arbete
• skriva kallelse med dagordning och skriva protokoll
• skriva och presentera en rapport och därvid använda lämpliga tekniska hjälpmedel
• delta i projektarbete och aktivt bidra till projektgruppens resultat
• söka information i vetenskapliga databaser och värdera källor
• framställa projektstyrnings- och projektuppföljningsdokument
• ledigt och stringent uttrycka sig i skrift
• muntligt presentera ett tekniskt arbete logiskt och lättfattligt på ett sätt som fångar publiken

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Grundläggande kunskaper i ellära och digitalteknik samt om programmering i språket C.  Grundläggande kunskaper om skriftlig och muntlig presentationsteknik.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • LABA - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • PROA - Projekt, 5,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Lars Johan Anders Cajander

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HE1041

Ges av

CBH/Medicinteknik och hälsosystem

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.