HF0010 Introduktionskurs i datateknik 1,5 fup

Introduction to Computer Studies

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Datorns utveckling och uppbyggnad. Begrepp såsom processor/CPU, ALU minne, adress/PC, RAM/ROM, Harvard/von Neumann arkitektur, programmeringsspråk, syntax, semantik, variabel, datatyp, sekvens, villkor, iteration, undantag, interpretator, kompilator & operativsystem. Enklare program med hjälp av ett visuellt programmeringsspråk. Enkel problemlösning med ett script-språk. Installation av en programmeringsmiljö och grunderna i att använda denna.

Lärandemål *

Kursens syfte är att oavsett datateknisk bakgrund ge studenterna en gemensam grundläggande kunskap som blir basen för fortsatta studier i datalogi. Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • förstå och förklara några grundläggande begrepp inom ämnet datalogi,
  • skriva ett program som löser ett enklare problem,
  • installera och använda en programmeringsmiljö.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Föreläsnings Powerpoint.

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • RED1 - Redovisning, 1,5 fup, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

LAB1 - Tre obligatoriska laborationer

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Lars Johan Anders Cajander

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HF0010

Ges av

CBH/Medicinteknik och hälsosystem

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Förberedande nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Kursplan kommer inom kort.