HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 6,0 hp

Engineering and Information Skills

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT19 timel för programstuderande

HT18 timel för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska delta i och aktivt medverka till att driva ett projekt samt inhämta kunskaper i form av praktiska färdigheter hörande till sitt framtida ingenjörsområde.

Studenterna ska inom momentet projektarbete efter genomgången kurs kunna:

 • Göra en förstudie för att kunna ställa upp realistiska mål
 • Göra en realistisk tidplan för ett projekt, sätta den i relation till sin egen tidrapport och efteråt analysera utfallet
 • Skriftligt formulera bakgrund, problemformulering, mål, avgränsningar och lösningsmetoder samt kunna särskilja begreppen
 • Leda möten och som projektledare leda gruppens arbete
 • Skriva kallelse med dagordning och skriva protokoll
 • Skriva och presentera en rapport och därvid använda lämpliga tekniska hjälpmedel
 • Delta i projektarbete och aktivt bidra till projektgruppens resultat
 • Framställa projektstyrnings- och projektuppföljningsdokument

Gruppdynamik

 • Redogöra för vikten av gemensamma regler i en grupp
 • Redogöra för gruppdynamikens roll när en projektgrupp formerar sig

Presentationsteknik

 • Ledigt och stringent uttrycka sig i skrift
 • Presentera en teknisk rapport logiskt och lättfattligt på ett sätt som fångar publiken

Informationssökning

 • Söka information i vetenskapliga databaser
 • Värdera källor

Inriktningsspecifika moment

 • För att lyfta fram ingenjörsrollen inom inriktningen kan inriktningsspecifika moment ingå. Detaljer finns i respektive inriktnings kurs-PM.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Projektmetodik samt genomförande av ett projekt
 • Informationssökning
 • Gruppdynamik
 • Presentationsteknik
 • Programspecifikt moment: Detta syftar till att ge studenterna en allmän förtrogenhet med de plattformar och verktyg som de senare kommer att använda i utbildningen och sin ingenjörsgärning.

Behörighet

Behörighet för högskoleingenjörsutbildning vid KTH.

Litteratur

Projekthandbok KTH, STH
Kursbunt

Examination

 • PRO1 - Projektarbete, 4,0, betygsskala: P, F
 • ÖVN1 - Övningar, 2,0, betygsskala: P, F
 • ÖVN1 - Övningar. 2,0 hp, betygsskala: P, F  (Programspecifikt moment och informationssökning.)
 • PRO1 - Projektarbete. 4,0 hp, betygsskala: P, F (Projektmetodik och genomförande av projekt, gruppdynamik och presentationsteknik.)

Krav för slutbetyg

Godkända övningar (ÖVN1, 2,0 hp), betygsskalan P/F
Godkänt projektarbete (PRO1, 4,0 hp), betygsskalan P/F
Slutbetyg, betygsskalan P/F

Ges av

CBH/Medicinsteknik och hälsosystem

Examinator

Anders Cajander <cajander@kth.se>

Mats Nilsson <spexmats@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2019.