HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 6,0 hp

Engineering and Information Skills

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT19 timel för programstuderande

HT18 timel för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter kursen ska studenten:
1. Känna till grunderna, och kunna tillämpa dessa, kopplat till ett innovativt/entreprenöriellt arbetssätt samt en grundläggande förståelse hur ett innovativt/entreprenöriellt arbetssätt kan påverkar människan, samhället och miljön.
2. kunna presentera sitt arbete i en akademisk rapport samt ha förmåga att söka information i vetenskapliga databaser samt att värdera identifierade källor.
 
3a. Data/elektro:
*Beskriva och förklara de grundläggande termer och begrepp som används inom nätverk och kommunikation
*Konfigurera enklare nätverk med routrar och switchar
3b. Medicin: kunna lösa grundläggande problem med verktyget MatLab.

Kursens huvudsakliga innehåll

Innovativt/entreprenöriellt arbetssätt:
Vad är en Innovation, olika typer av Innovationer, Innovation Management.
En Innovations olika utvecklingsstadier, dominant design & s-kurvor.
Innovationers inverkan på människan, samhället och miljön.
Att arbete i ett team.
JML.
NABC, BMC & Elevator pitch
Akademiskt skrivande:
    Bakgrund och riktlinjer för korrekt utformning.
    Att söka information.
Att värdera information.
Enbart Data/Elektro:
    Introduktion till datornätverk
Skiktade modeller: översikt över OSI och TCP/IP.
Lokala nätverk: topologier och Ethernet
Bygga och konfigurera enkla LAN med routrar och switchar
Bli bekant med de olika nätverksenheterna och nätverksadresseringssystemen
Enbart Medicin:
    Introduktion till MatLab

Behörighet

Kunskaper motsvarande behörighetskraven för antagning till högskoleingenjörsutbildning på KTH.

Litteratur

Enligt Kurs-PM

Examination

 • PROA - Projekt, 3,0, betygsskala: P, F
 • ÖVNA - Övningsuppgifter, 3,0, betygsskala: P, F
 • NÄR1 – Aktivt deltagande i föreläsningsserien om ett innovativt/entreprenöriellt arbetssätt.1 hp, betygsskala: P, F
 • RAP1 – Godkänd teknisk rapport. 2 hp, betygsskala: P, F
 • ÖVN1 – Godkänd övning kopplat till datornätverk (Data/Elektro) alt MatLab (Medicin). 3 hp, betygsskala: P,F

För att erhålla godkänt betyg på kursen (P) ska samtliga delmoment vara godkända (P).

Krav för slutbetyg

För att erhålla godkänt betyg på kursen (P) ska samtliga delmoment vara godkända (P).

Ges av

CBH/Medicinsteknik och hälsosystem

Examinator

Anders Cajander <cajander@kth.se>

Mats Nilsson <spexmats@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2019.