Hoppa till huvudinnehållet

HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan HF1005 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Innovativt/entreprenöriellt arbetssätt:

 • Vad är en Innovation, olika typer av Innovationer, Innovation Management.
 • En Innovations olika utvecklingsstadier, dominant design & s-kurvor.
 • Innovationers inverkan på människan, samhället och miljön.
 • Att arbete i ett team.
 • JML.
 • NABC, BMC & Elevator pitch

Akademiskt skrivande:

 • Bakgrund och riktlinjer för korrekt utformning.
 • Att söka information.
 • Att värdera information.

Datornätverk:

 • Introduktion till datornätverk
 • Skiktade modeller: översikt över OSI och TCP/IP.
 • Lokala nätverk: topologier och Ethernet
 • Bygga och konfigurera enkla LAN med routrar och switchar
 • Bli bekant med de olika nätverksenheterna och nätverksadresseringssystemen

Lärandemål

Efter kursen ska studenten:
1. känna till grunderna, och kunna tillämpa dessa, kopplat till ett innovativt/entreprenöriellt arbetssätt samt en grundläggande förståelse hur ett innovativt/entreprenöriellt arbetssätt kan påverkar människan, samhället och miljön.
2. kunna presentera sitt arbete i en akademisk rapport samt ha förmåga att söka information i vetenskapliga databaser samt att värdera identifierade källor
3. diskutera och reflektera över jämställdhet, likabehandling och mångfald i ett för student- och yrkesrollen relevant perspektiv.
4. beskriva och förklara de grundläggande termer och begrepp som används inom nätverk och kommunikation
5. konfigurera enklare nätverk med routrar och switchar.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper motsvarande behörighetskraven för antagning till högskoleingenjörsutbildning på KTH.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • NÄR1 - Aktivt deltagande i föreläsningsserien om ett innovatiov/entreprenöriellt arbetssätt, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • RAP1 - Godkänd teknisk rapport, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • ÖVN2 - Godkänd övning kopplat till datornätverk (Data/Elektro) alt MatLab (Medicin), 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

För att erhålla godkänt betyg på kursen (P) ska samtliga delmoment vara godkända (P).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HF1005

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Lars Johan Anders Cajander (cajander@kth.se)