HF1011 Signaler, system och transformer 8,0 hp

Signals, Systems and Transforms

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Differentialekvationer och differensekvationer
 • Fourieranalys, Fouriertransform, Laplacetransform och Z-transform
 • Beskrivningar av system och signaler i tids- och frekvensplanet mha tillståndsmodeller och överföringsfunktioner
 • Grundläggande egenskaper hos linjära system i tids- och frekvensplanet
 • Matematiska modeller av fysikaliska system och signaler
 • Sampling, diskretisering, aliasfenomen
 • Modellering och simulering mha MATLAB/Simulink

Lärandemål *

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna

 • förstå och använda begreppen system, signaler och modeller
 • konstruera matematiska modeller av signaler och system
 • beskriva och analysera såväl tidskontinuerliga som tidsdiskreta signaler och system i både tids- som frekvensplanet
 • förstå och använda grundläggande begrepp som stabilitet och prestanda
 • förstå begreppen sampling, diskretisering och aliasfenomen

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Kunskaper motsvarande kursen ”Analys och linjär algebra” (HF1008)

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB1 - Laborationer, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Inge Jovik

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HF1011

Ges av

CBH/Medicinteknik och hälsosystem

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Inge Jovik, inge.jovik@sth.kth.se