HF1012 Matematisk statistik 6,0 hp

Mathematical Statistics

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Statistik: Beskrivande statistik.
 • Mängder och kombinatorik. Grundbegrepp i sannolikhetsläran.
 • Utfallsrum, beroende och oberoende händelser. Betingad sannolikhet. Satsen om total
  sannolikhet.
 • Stokastiska variabler. Väntevärde, varians och standardavvikelse.
 • Diskreta stokastiska variabler.
 • Likformig, geometrisk och hypergeometrisk fördelning.
 • Binomial- och Poissonfördelning
 • Kontinuerliga stokastiska variabler. Likformig fördelning, exponential- och normalfördelning.
 • Funktioner av stokastiska variabler. Centrala gränsvärdessatsen.
 • Punktskattning och konfidensintervall.
 • Kovarians, korrelation och regressionslinje
 • Markovkedjor i kontinuerlig och diskret tid
 • Några exempel på M/M/m kösystem.

Lärandemål *

Efter genomgången kurs ska studenten, för godkänt betyg på kursen, kunna

 • Använda fundamentala begrepp, satser och metoder på grundläggande problem och tillämpningar inom de delar av matematisk statistik som beskrivs av kursinnehållet
 • Använda matematiska programverktyg för att lösa standarduppgifter i matematisk statistik.

 
För högre betyg ska studenten även kunna

 • Lösa mer avancerade problem inom alla delar av kursen och lösa problem som kombinerar flera delar av kursen.
 • Bevisa och härleda matematiska påståenden med hjälp av standardsatser.
 • Ställa upp och lösa  statistiska modeller för konkreta situationer.
 • Använda den centrala gränsvärdessatsen för att lösa relaterade tillämpningar.
 • Modellera enkla kösystem och göra beräkningar i dessa modeller.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Grundläggande behörighet samt avklarad kurs HF1006 Linjär algebra och analys eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar,  (Gunnar Blom, Jan Enger, Lars Holst, Gunnar Englund, Jan Grandell), Studentlitteratur AB

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB1 - Laborationer, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Armin Halilovic

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HF1012

Ges av

CBH/Medicinteknik och hälsosystem

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Armin Halilovic (armin.halilovic@sth.kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.