Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

HH1904 Karriärutveckling och ingenjörskompetens 7,5 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan HH1904 (VT 2011–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Studentroll och valet av utbildning.
 • Yrkesroll och arbetsliv.
 • Kommunikation och samspel.
 • Karriärutveckling.
 • Kommunikation och yrkesliv.
 • Praktik.

Lärandemål

Kursens syfte är att i vid mening förbereda studenten på olika situationer i arbetslivet genom att träna förmågan att reflektera över sina karriärmöjligheter samt initiera varaktiga näringslivskontakter.

Det betyder att studenten efter avslutad kurs skall:

 • Ha fördjupat sin kunskap om yrkesrollen och arbetslivet.
 • Ha utvecklat sin förmåga att reflektera och kunna dra slutsatser om sig själv och omvärlden, däribland bli medveten om de strukturer som genomsyrar arbetslivet och kunna problematisera kring betydelsefulla faktorer såsom genus och etnicitet.
 • Förstå vikten av personlig och professionell utveckling i sin framtida yrkesverksamhet och kunna utvärdera sitt behov av kompetensutveckling.
 • Ha ökat sin förmåga att sätta sig in i och förstå egna och andra människors känslor och behov som ledare och kollega och kunna analysera detta i möten med andra människor.
 • Förstå sitt egenansvar i ingenjörsrollen och kunna ta ansvar för sina egna aktiva val.
 • Kunna skriva en grupprapport och en personlig reflektion samt genomföra en muntlig presentation.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörig att påbörja Högskoleingenjörsprogram på KTH.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Litteratur

Liljeqvist, Björn, Plugga smart och lär dig mer

Nilsson Björn, Samspel i grupp

Carlsson Torild, Äntligen måndag

Samt utdelat material.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PRA1 - Praktik, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • ÖVN1 - Föreläsning, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • ÖVN2 - Övningar, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • ÖVN3 - Övningar, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • ÖVN4 - Övningar, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • ÖVN5 - Övningar, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Obligatoriskt deltagande i studiebesök, seminarier samt övningar. Samtliga moment skall normalt avklaras i given följd. Godkänd praktik samt rapportuppgift.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Lena Salomonson; lena.salomonson@sth.kth.se

Övrig information

Obligatoriska tematräffar, seminarier samt studiebesök.