Hoppa till huvudinnehållet

HL1007 Medicinsk teknik, grundkurs 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan HL1007 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

De viktigaste begreppen och grunderna inom: medicinsk terminologi, medicinsk fysiologi, anatomi och histologi, sjukdomslära, diagnostik och terapi, sambanden med de tekniska metoder som används inom fysikalisk diagnostik, klinisk fysiologisk diagnostik, klinisk neurofysiologi, radiologisk diagnostik, internmedicin och terapi, kirurgi, intensivvård, obstetrik, onkologi och sjukhusfysik.

Lärandemål

Efter genomgången kurs är målsättningen att studenten skall kunna:

• definiera och använda grundläggande medicinsk terminologi

• definiera och använda fysiologiska och medicinska grundbegrepp

• redogöra för och förklara medicintekniska metoder för diagnostik och terapi

• jämföra medicintekniska metoder med avseende på grundläggande fysikaliska principer och användningsområde

• tillämpa den förvärvade medicintekniska kunskapen på medicinska frågeställningar

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet samt 120 hp avklarade högskolestudier inom naturvetenskapliga eller tekniska ämnen. Undantag från kunskaper i svenska ges när undervisningsspråk är engelska.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

För svenskspråkiga studenter: "Jacobsons Medicin och Teknik", Redaktörer Maria Lindén & P. Åke Öberg, Studentlitteratur, 2006. ISBN 91-44-04760-6

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mats Nilsson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HL1007

Ges av

CBH/Medicinteknik och hälsosystem

Huvudområde

Medicinsk teknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mats Nilsson, mats.nilsson@sth.kth.se

Övrig information

Kursen är främst avsedd för åk 3-5 på program inom civilingenjörsutbildning samt åk 1 på masterprogrammet Medical Engineering.

Kursen ersätter den tidigare kursen HL2006, med undantag för den kursens avsnitt om strålningsfysik som flyttats till kursen HL2013.