Inför kursvalHL1009 Neurovetenskap 7,5 hpAdministrera Om kursen

Kursen ger en introduktion till de huvudsakliga delområdena inom neurovetenskapen, med syftet att ge en förståelse för nervsystemets organisation och arbetssätt, alltifrån den enskilda nervcellens funktion och de neurala nätverkens styrning av olika processer och beteenden, till högre centralnervösa funktioner.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Den enskilda nervcellens funktion på molekylär och cellulär nivå, de neuronala nätverkens uppbyggnad, nervsystemets allmänna strukturella uppbyggnad, styrning av enkla och mer komplexa centralnervösa funktioner. Undervisningen innefattar föreläsningar, laborationer och projektuppgifter.

Lärandemål *

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper om nervsystemets biologi, från den enskilda nervcellens funktion till hjärnans integrativa kontroll av kognitiva och andra högre centralnervösa funktioner. 

Efter kursen skall studenten:

·      Känna till och kunna redogöra för nervsystemets makro- och mikroskopiska struktur

·      Kunna redogöra för hela kedjan av strukturer och dessa strukturers funktion, från enskilda jonkanaler i cellmembran till sensoriska-, motoriska och kognitiva funktioner

·      Kunna summera den vetenskapliga basen för att erhålla kunskap om nervsystemets olika delar

Kunna värdera och redogöra för innehållet i vetenskapliga artiklar inom områden relaterade till neurovetenskap och neuroinformatik

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Naturvetenskapligt-tekniskt basblock för B, Bio, D, E, F, K, M eller T vid KTH, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Purves, Augustine, Fitzpatrick, Hall, LaMantia, McNamara, Williams (Eds) Neuroscience 4th ed. Sinauer Associates inc. publishers 2008 (ISBN 978-0-87893-697-7). 

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • LAB1 - Laboration, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projektuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 5,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Tentamen (TEN1; 5 hp)

Projekt (PRO1; 1,5 hp)

Laborationer (LAB1; 1 hp)

På de enskilda momenten sätts betyg P/F

För slutbetyg görs en sammanvägning av de olika momenten och betyg sätts enligt betygsskalan A-F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Jeanette Hällgren Kotaleski

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

STH/Medicinsk Teknik

Huvudområde *

Elektroteknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

HL1010 Systembiologi.

Övrig information

Kursen ingår i kompetensinriktningen Biomedicinsk teknik, samt i det nya mastersprogrammet i Beräkningsbiologi och Systembiologi, Obligatorisk närvaro på uppropet vid kursstart.Begränsat deltagarantal.

Tidigare kursnummer: 7E1201

Ny kurskod från H08: DD2401