Hoppa till huvudinnehållet

HM1001 Hållfasthetslära med statik 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan HM1001 (HT 2007–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Storheter, enheter och dimensioner.
 • Kraft- och momentsystem.
 • Jämvikt för partiklar samt stela kroppar.
 • Utbredda krafter
 • Snittmetoder.
 • Enkla maskiner.
 • Normalspänning - deformation.
 • Skjuvspänning - deformation.
 • Materialsamband.
 • Hookes lag.
 • Elastisk vridning av stång med cirkulärsymmetriskt tvärsnitt.
 • Balkteori, snittstorheter, plana ytors geometri, randvillkor, elementarfall.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall teknologen kunna:

 • Grundläggande lagar i statik inom den klassiska mekaniken
 • Grundläggande kunskaper i hållfasthetslära
 • Bedöma var kritiska deformationer uppstår i en konstruktion
 • Välja material och säkerhetsfaktor
 • Lösa konkreta problem inklusive behandling av dessa
 • Använda grundläggande färdigheter i att bedöma resultat

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Matematik motsvarande HN1901 Matematik 1

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Aktuella litteraturlistor finns här http://www3.telge.kth.se/maskin/litteratur/

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer och övningar, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 6 hp) betygskalan A-F
Godkända laborationer och övningar (LAB1; 1,5 hp) betygsskalan P/F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HM1001

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Sten Wiedling tel 08 7904467, wie@kth.se

Övrig information

Tidigare kursnummer: 6S2401