HM1004 Hållfasthetslära, fortsättningskurs 7,5 hp

Solid Mechanics, Intermediate Course

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna

 • beräkna spännings- och deformationstillstånd i sammansatta strukturer (fackverk och enkla ramverk) utgående från modeller för slanka strukturer; stänger, balkar, nitar och cirkulära axlar.
 • beräkna spännings- och deformationstillstånd i axialsymmetriska strukturer (axlar, rör, tryckkärl).
 • dimensionera ovanstående typer av strukturer (välja material och geometri) med hjälp av kunskap om belastningen och materialets mekaniska egenskaper. Dimensioneringen kan vara med avseende på deformation, plasticering, brottstyrka, knäckning, livslängd (vid fall med upprepad belastning).
 • definiera randvillkor för en FE-analys.
 • avgöra de använda modellernas tillämpbarhet, och ha en uppfattning om storleksordningen på gjorda approximationer.
 • använda kunskaperna i hållfasthetslära i sin roll som konstruktör.
 • inse var spänningskoncentrationer uppträder och avgöra när en brottmekanisk analys är nödvändig.
 • vara delaktig i hållfasthetsteknisk analys.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Flerdimensionell spännings- och deformationsanalys, effektivspänning
 • Hookes generaliserade lag
 • Statiskt obestämda system, fackverk
 • Utmattning, introduktion till brottmekanik
 • Finita elementmetoder
 • Formulering av randvärden

Kursupplägg

Lektionsundervisning
Övningar

Behörighet

Motsvarande ML1201 Hållfasthetslära, allmän kurs och ML1000 Matematik för ingenjörer

Litteratur

R C Hibbeler: Statics and Mechanics of Materials, 3rd Edition in SI units, Pearson Education

Handbok och formelsamling i hållfasthetslära,   KTH, Institutionen för Hållfasthetslära

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 1,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkänd skriftlig tentamen (6 hp) betygsskalan A-F
Godkända övningsuppgifter (1,5 hp) betygsskalan P/F

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Examinator

Karin Almgren <kaalm@kth.se>

Övrig information

Tidigare kursnummer 6S2404

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2013.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.