Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan HM1004 (HT 2013–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Flerdimensionell spännings- och deformationsanalys, effektivspänning
 • Hookes generaliserade lag
 • Statiskt obestämda system, fackverk
 • Utmattning, introduktion till brottmekanik
 • Finita elementmetoder
 • Formulering av randvärden

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna

 • beräkna spännings- och deformationstillstånd i sammansatta strukturer (fackverk och enkla ramverk) utgående från modeller för slanka strukturer; stänger, balkar, nitar och cirkulära axlar.
 • beräkna spännings- och deformationstillstånd i axialsymmetriska strukturer (axlar, rör, tryckkärl).
 • dimensionera ovanstående typer av strukturer (välja material och geometri) med hjälp av kunskap om belastningen och materialets mekaniska egenskaper. Dimensioneringen kan vara med avseende på deformation, plasticering, brottstyrka, knäckning, livslängd (vid fall med upprepad belastning).
 • definiera randvillkor för en FE-analys.
 • avgöra de använda modellernas tillämpbarhet, och ha en uppfattning om storleksordningen på gjorda approximationer.
 • använda kunskaperna i hållfasthetslära i sin roll som konstruktör.
 • inse var spänningskoncentrationer uppträder och avgöra när en brottmekanisk analys är nödvändig.
 • vara delaktig i hållfasthetsteknisk analys.

Kursupplägg

Lektionsundervisning
Övningar

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Motsvarande ML1201 Hållfasthetslära, allmän kurs och ML1000 Matematik för ingenjörer

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

R C Hibbeler: Statics and Mechanics of Materials, 3rd Edition in SI units, Pearson Education

Handbok och formelsamling i hållfasthetslära,   KTH, Institutionen för Hållfasthetslära

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd skriftlig tentamen (6 hp) betygsskalan A-F
Godkända övningsuppgifter (1,5 hp) betygsskalan P/F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Sten Wiedling

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HM1004

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Tidigare kursnummer 6S2404