Hoppa till huvudinnehållet

HM1006 El- och styrteknik 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan HM1006 (VT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Likspänning - Likström
 • Växelspänning – Växelström
 • Trefas
 • Elmaskiner
 • Sensorer
 • OP-förstärkare
 • Digitala kretsar
 • GRAFCET
 • Enkla styrsystem, PLC och mikrocontrollers

Lärandemål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • beräkna och mäta elektriska storheter i lik- och växelströmskretsar
 • realisera lösningar på styrtekniska problem med hjälp av PLC och mikroprocessor

Kursupplägg

 • Föreläsningar
 • Laborationer

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs: ML1000 eller motsvarande och godkänd modul DÖV1 i ML1309 eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Elektroteknik och Elektroteknik Övningsbok, KTH, Institutionen för Maskinkonstruktion, avd. för mekatronik. Boken kommer att finnas tillgänglig som pdf, och kommer också att säljas i receptionen.
Kursbunt säljs i receptionen.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB2 - Laborationer och inlämningsuppgifter, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HM1006

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Tidigare kursnummer: 6S2408