HM1012 Industridesign med färg och form II 7,5 hp

Industrial Design with Colour and Form, Intermediate Course

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Design i integrerad produktutveckling, funktionella och estetiska krav, formgivning, färgsättning, designhistoria, skisser, framtagning av visualiseringsmodeller.

Kursen är upplagd så att kursdeltagaren ska kunna följa en hel designprocess på såväl ett teoretiskt som ett praktiskt sätt från början till slut.

I kursen genomförs ett projekt i industridesign. Med designprocessen som utgångspunkt ingår föreläsningar om och övningar i:

 • Industridesignerns arbete från idé till färdig produkt
 • Skissteknik och modellarbete
 • Formgivning och färgsättning
 • Dokumentation och presentationstekniker

Lärandemål *

Kursens övergripande mål är att ge kunskaper om betydelsen av industridesign i produktutvecklingsarbete, samt om arbetsmetoder för formgivning av produkter och framtagning av visualiseringsmodeller för att studenterna skall kunna utnyttja dessa i sin ingenjörsroll.

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • Beskriva och förklara olika arbetsmetoder inom industridesign
 • Redogör för vilka krav som brukaren ställer på produkten och ha analysmetoder för detta
 • Använda och välja skiss- och digitala modellmetoder från designprocessens olika faser
 • Beskriva och förklara formlära, formanalys, färglära, färgsättning, grafik och produktgrafik
 • Beskriva och använda framtagning av digitala visualiseringsmodeller
 • Använda olika presentationstekniker

Kursupplägg

 • Föreläsningar
 • Övningar
 • Projektuppgift

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Slutförd kurs: ML1213 och godkänd modul CAD1 i ML1209 eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Åsa Wikberg Nilsson, Åsa Ericson och Peter Törelind, Design: Process och metod, studentlitteratur AB, ISBN: 978-91-44-10885-8

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PROA - Projekt, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVNA - Övningsuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Louise Maniette

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HM1012

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Tidigare kursnummer: 6S2415