HM101X Examensarbete inom industriell ekonomi och produktion, grundnivå 15,0 hp

Degree Project in Industrial Business Administration and Manufacturing, First Cycle

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Industriell ekonomi
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Det övergripande målet är att studenten självständigt ska tillämpa de ingenjörsmässiga kunskaper som förvärvats under utbildningen.

Efter godkänd kurs ska studenten:

 • kunna tillämpa kunskaper och färdigheter som förvärvats under utbildningen på verkliga problem
 • självständigt kunna analysera och bearbeta en större problemställning inom teknikområdet
 • visa förmåga att reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras resultat
 • kunna dokumentera och presentera sitt arbete, för given målgrupp, med krav på struktur, formalia och språkbehandling
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap samt att fortlöpande utveckla sin kompetens

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Förstudie
 • Problemformulering, mål,syfte och avgränsning
 • Litteraturstudie eller informationsökning som visar aktuell kunskap inom teknikområdet
 • Val av metod, lösningssätt
 • Problemlösning
 • Rapport där stor vikt läggs vid analyser, resultat, självständiga slutsatser och rekommendationer

Kursupplägg

Examensarbetet skall omfatta problemställningar som ger fördjupning/breddning inom teknikområdet. Arbetet förläggs normalt till en arbetsplats utanför KTH. Studenten handleds under arbetet av handledare vid såväl KTH som av uppdragsgivaren. Examensarbetet genomförs individuellt eller tillsammans med en annan student. Arbetet redovisas skriftligt och muntligt på svenska eller engelska.

Behörighet

En huvuddel av studierna, minst 120 högskolepoäng, skall vara avklarade samt godkänt i de fördjupningsstudier som krävs för arbetet.

Litteratur

Självständig litteratursökning och litteraturstudier inom det givna problemområdet.

Examination

 • XUP2 - Slutredovisning, 4,0, betygsskala: P, F
 • XUPA - Delredovisning, 11,0, betygsskala: P, F

Examensarbetet kommer att bedömas inom bedömningsområdena:

 • Process
 • Ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll
 • Presentation

För godkänt examensarbete får prestationen inte vara underkänd enligt någon av de tre bedömningsgrunderna.
Betyget sätts av examinator som en helhetsbedömning efter det att examensarbetesrapporten har plagieringsgranskats.
Se i övrigt anvisningar för examensarbete vid ITM/TMT-Tillämpad maskinteknik.

Krav för slutbetyg

Planering och genomförande av arbete enligt plan, skriftlig rapport och muntlig presentation.
Godkänd Delredovisning och godkänd Slutredovisning.
Slutbetyget grundas på samtliga moment. Betygsskalan A-F.

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Examinator

Alexander Engström <engst@kth.se>

Bertil Wanner <bwanner@kth.se>

Claes Hansson <chansson@kth.se>

Mark Lange <mlange@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2013.