Hoppa till huvudinnehållet

HM1M00 Logistikprocessen 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan HM1M00 (HT 2013–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Grundläggande logistikbegrepp presenteras och analyseras
 • De olika aktiviteter som ingår i ett logistiksystem beskrivs och förklaras
 • Olika logistikverktyg användbara vid förändringsarbete gås igenom och förklaras

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall kursdeltagaren:

 • Kunna beskriva och förklara logistikens roll och betydelse i företag och övriga samhället
 • strukturerat kunna identifiera och redogöra för väsentliga logistikrelaterade termer och aktiviteter i logistikprocessen
 • kunna beskriva och hantera aspekter på dimensionering och styrning av materialförsörjning, lagernivåer och distribution, inom ramen för kostnadseffektiv logistik.

Kursupplägg

Föreläsningar, seminarier, studiebesök, projektarbete. 6 tillfällen. Kursen ges på halvtid och på dagtid samt på svenska, men är inte en distanskurs med distansundervisning.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Universitetsstudier motsvarande minst 120 högskolepoäng samt dokumenterade kunskaper i svenska B och engelska A, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Tillgång till dator och till internet.

Kurslitteratur

Logistik - grunder och möjligheter (N.G. Storhagen), upplaga 4:1, 2011, ISBN 91-47-09676-3, Liber

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

 • godkänd tentamen
 • godkänt projekt

Betyget på tentamen är också slutbetyg på kursen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Magnus Wiktorsson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HM1M00

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Tidigare kursnummer: 6S3701