Hoppa till huvudinnehållet

HM2002 Logistik, fortsättningskurs 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan HM2002 (HT 2013–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen handlar om styrning och design av logistik. Det är ett stort område varför kursen fokuserar de vanligaste styrnings- och designfrågorna. Även om utvecklingen går mot att större och större delar av en förädlingskedja styrs och utformas gemensamt så är de allra flesta besluten fortfarande knutna till det enskilda företaget. Kursen tar bland annat upp olika försörjningsstrategier och logistikupplägg som t ex leverantörsstyrda lager (förändring av roller i en supply chain) och och direktleveranser (lagerlösa upplägg).

Lärandemål

Målet med kursen är att studenterna ska få en ökad kunskap om hur olika logiska styrbeslut och strukturbeslut påverkar ett företags lönsamhet och konkurrenskraft. Efter godkänd kurs skall studenten:

  • tillämpa grundläggande logistiska principer, modeller och verktyg för att analysera olika typer av logistiksystem
  • förklara hur logistik interagerar med andra områden i ett företag och med andra företag, samt hur logistikstrategier samverkar med företagets strategier
  • redogöra för innebörden av begreppet supply chain management (scm)
  • redogöra för olika alternativa logistikupplägg som stöder logistikutvecklingen
  • redogöra för och förklara de dynamiska effekter som kan uppstå i en supply chain och hur dessa kan motverkas. 

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Universitetsstudier motsvarande minst 120 högskolepoäng samt dokumenterade kunskaper i svenska B och engelska A eller motsvarande. Därtill kunskaper motsvarande kurserna 6S3701/HM1M00 Logistikprocessen eller liknande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Björnland D mfl: Logistik för konkurrenskraft, Liber 2003
Oskarsson B m fl: Modern logistik, Liber 2006
Artiklar som meddelas via kurshemsidan

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänt Projekt.
Godkänd Tentamen.

Slutbetyg detsamma som på tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Magnus Wiktorsson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HM2002

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Tidigare kursnummer: 6S3707