HN1003 Matematisk statistik 4,5 hp

Mathematical Statistics

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall de studerande kunna:

 • Tillämpa den klassiska sannolikhetsdefinitionen på enklare sannolikhetsproblem
 • Välja tillämpbar sannolikhetsfördelning för väldefinierade problemställningar
 • Tillämpa gränsvärdessatsen
 • Lösa sannolikhetsproblem genom kännedom om komplementhändelsen
 • Göra jämförelser mellan stokastisk variabel och observerade värden
 • Utifrån stickprov ur normalfördelade populationer beräkna konfidensintervall
 • Göra rimlighetsbedömning av beräknade resultat

Kursens huvudsakliga innehåll

Beskrivande statistik. Sannolikhetsbegreppet, betingad sannolikhet. Diskreta och kontinuerliga stokastiska variabler. De vanligaste frekvens- och fördelningsfunktionerna. Punktskattning, konfidensintervall, väntevärde, varians och standardavvikelse.

Behörighet

Litteratur

Examination

 • TENA - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkänd tentamen

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Examinator

Monica Kemvall <kemvall@kth.se>

Övrig information

Statistikdel av kursen HN1002 Tillämpad matematik,
se schema för HN1002 Tillämpad matematik

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2013.
Examinationsinformation gäller från och med VT2013.