Hoppa till huvudinnehållet

HN2024 Planering och utformning av fysiska arbetsmiljöer 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan HN2024 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ges i form av föreläsningar, seminarier, projektarbete, samt tentamen.

Följande ämnen ingår i kursen: planeringsprocessen, arkitektritningar som dokumentation, regelverket kring arbetsplatsens utformning, planeringsmetoder och verktyg, samt fallstudier.

Lärandemål

- Beskriva och diskutera designprojekt, projektledning och under vilka faser och i vilka kontexter som olika aktiviteter och metoder är lämpliga att använda.

- Beskriva och diskutera hur olika aktörer kan involveras i ett designprojekt, vilka roller de kan inta, samt den politiska navigeringen i en designprocess.

- Beskriva olika metoder, modeller och verktyg för planering av arbetsmiljöer.

- Välja och använda lämpliga planeringsmetoder och modeller som ingår i kursen och reflektera över deras användbarhet och relevans.

- Beskriva och diskutera planeringsarbete i praktiken.

- Föreslå hur arbetsplatser och arbetsutrustning kan utformas inom ramen för ett praktiskt fall.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Godkänd examen på grundnivå om minst 180 hp, inom teknisk eller naturvetenskaplig fakultet eller motsvarande, samt kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projektarbete, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • SEM1 - Seminarier, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

För slutbetyg i kursen krävs:

Aktivt deltagande i seminarier och andra övningar

Skriftlig och muntlig framställning av inlämningsuppgifter

Genomförande av ett projektarbete

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Andrea Eriksson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HN2024

Ges av

CBH/Medicinteknik och hälsosystem

Huvudområde

Teknik och hälsa

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd