Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

HN206X Examensarbete inom teknik, arbete och hälsa 30,0 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Masterprogram, teknik, arbete och hälsa, åk 2, Obligatorisk

Perioder

P3 (15,0 hp), P4 (15,0 hp)

Varaktighet

2025-01-14
2025-06-02

Studietakt

100%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Svenska

Studielokalisering

KTH Flemingsberg

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Anmälningskod

60741

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Kontaktperson

Andrea Eriksson (andrea4@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan HN206X (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Det huvudsakliga innehållet anpassas till den situation som examensarbetet förväntas utföras; ämnesfördjupningen,applikationsområde, akademisk eller industriell miljö, nationellt eller internationellt. Studenten förväntas demonstrera sin förmåga att, med en hög grad av initiativförmåga och självständighet formulera och lösa ett ingenjörsmässigt problem genom att använda ett brett spektrum av färdigheter. Ämnet för examensarbetet kan variera men det måste ha en tydlig tillämpning inom området teknik, arbete och hälsa.

Lärandemål

Efter avslutat examensarbete ska varje student kunna:

- kunna tillämpa relevanta kunskaper och färdigheter som förvärvats inom området arbete, teknik och hälsa på ett givet problem

- inom givna ramar, även med begränsad information, självständigt kunna analysera och diskutera komplexa frågeställningar, samt hantera större problem på avancerad nivå inom området

- reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras vetenskapliga resultat

- kunna dokumentera och presentera sitt arbete, för given målgrupp, med högt ställda krav på struktur, formalia och språkhantering

- kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens

- reflektera och visa på en fördjupad förståelse för teknik, arbete och hälsa relaterat till samhällets mål för ekonomisk, social och ekologiskt hållbar utveckling.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Examensarbetet skall utgöra en del av en fördjupning inom masterprogrammet Teknik, arbete och hälsa för att uppfylla kraven för en masterexamen. Minst 60 högskolepoäng skall vara avklarade, varav 30 högskolepoäng med fördjupning på avancerad nivå inom huvudområdet.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Det förväntas att studenten använder moderna sökverktyg och databaser för att hitta relevant vetenskaplig litteratur och på kompletterande sätt finner annan dokumentation som stärker lärandet och problemlösningen.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • XUPP - Examensuppgift, 30,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

XUPP - Examensuppgift, 30,0 hp, betygsskala: P, F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik och hälsa

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Andrea Eriksson (andrea4@kth.se)