Hoppa till huvudinnehållet

HS1004 Byggmekanik 2 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan HS1004 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Skjuvspänningarna i böjda balkar
 • Vridning av balkar med cirkulärt tvärsnitt
 • Statiskt bestämda ramar och lutande balkar
 • Statiskt obestämda balkar, vinkeländrings- och kraftmetod
 • Knäckning av pelare
 • Kvalitativ analys av balkar och ramar
 • Lastförutsättningar
 • Karakteristiska värden för egentyngd, nyttig last och snölast
 • Beräkning av dimensionerande laster i brottgränstillstånd

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna beräkna skjuvspänningarna i balkar, rita N V M diagram i statiskt bestämda ramar och lutande balkar,  analysera enkla statiskt obestämda balkar samt beräkna den kritiska lasten för pelare med olika randvillkor. Studenten skall också kunna beräkna karakteristiska laster och dimensionerande laster i brottgränstillstånd för enkla bärverk.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Studerande i åk 1 på högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design eller Teknik och ekonomi med inriktning Byggteknik och design

Rekommenderade förkunskaper

HF1903 Matematik 1
HS1003 Byggmekanik 1

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INLA - Inlämningsuppgift, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

För slutbetyg på kursen krävs godkänd skriftlig tentamen (lägst betyg E) samt godkända inlämningsuppgifter.

Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Jean-Marc Battini

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HS1004

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Huvudområde

Samhällsbyggnad, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jean-Marc Battini, jean-marc.battini@byv.kth.se

Övergångsbestämmelser

Sista examinationstillfället: VT21

Antal examinationstillfällen per läsår under övergångsperioden: 2

Undervisning under övergångsperioden: Nej

Kursen ersätts av annan kurs: AF1735 

Övrig information

Tidigare kursnummer: 6H2203

Sista examinationstillfället: VT21

Antal examinationstillfällen per läsår under övergångsperioden: 2

Undervisning under övergångsperioden: Nej

Kursen ersätts av annan kurs: AF1735