HS1007 Strömningslära 7,5 hp

Fluid Mechanics

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

 • beräkna statiska tryck och krafter mot plana och buktiga ytor
 • dimensionera rörsystem och öppna kanaler genom balansberäkningar med Bernoullis ekvation och Mannings formel
 • använda hjälpmedel vid beräkning (Excel)
 • uppskatta pump- och fläktbehov samt hantera dimensioneringsprinciper för dessa
 • grundläggande principer för energi- och effektbehovsdimensionering samt flödesmätning

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen är att betrakta som en grundkurs i hydrostatik och allmän strömningslära med byggnads- och processtekniska tillämpningar. I projektmomentet utförs dimensionering av rörsystem med moderna beräkningsverktyg.
Kursen omfattar:

 • Statiska tryck och krafter
 • Kontinuitetsbetraktelser för strömmande medier
 • Krafter orsakade av strömning
 • Kontinuitetsekvationen och energiekvationen med balansbetraktelser
 • Rörströmning, kanalströmning och strömningsmaskiner
 • Pumpar och fläktar med tillämpningar
 • Flödesmätning
 • Något om hydrologi

Behörighet

Studerande i årskurs 2 på högskoleingenjörsprogrammen Byggteknik och design eller Teknik och ekonomi med inriktning Byggteknik och design

Minst 20 hp i kurserna:
HF1903 Matematik 1
HF1004 Matematik 2 med matematisk statistik
HS1003 Byggmekanik 1
HS1004 Byggmekanik 2
eller motsvarande kurser

Litteratur

Examination

 • PRO1 - Projekt, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

En student som ligger 0.5 p, 1 p eller 1.5 p från gränsen till godkänt (30 p) i tentamen har rätt att komplettera sitt resultat. Begäran om komplettering bör inkomma till examinator omgående efter det att tentamensresultatet meddelats.

Krav för slutbetyg

För slutbetyg på kursen krävs godkänd skriftlig tentamen (lägst betyg E) samt godkänt projektarbete (lägst betyg E).

Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F.

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Examinator

Teresa Isaksson <teresa.isaksson@byv.kth.se>

Övrig information

Tidigare kursnummer: 6H2206

Påbyggnad

HS1013 Installationsteknik och energi

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2012.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.