Hoppa till huvudinnehållet

HS1007 Strömningslära 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan HS1007 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Hydrostatiska tryck och krafter
 • Kontinuitetsbetraktelser för strömmande medier
 • Krafter orsakade av strömning
 • Kontinuitetsekvationen, energiekvationen och rörelsemängdsekvationen
 • Rörströmning, kanalströmning och strömningsmaskiner
 • Pumpar och fläktar med tillämpningar
 • Flödesmätning
 • Hydrologi
 • Grundvattenströmning
 • Hänsyn till hållbarhetsaspekter vid dimensionering av rör-, pump- och fläktsystem

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

 • redogöra för principer för energi- och effektbehovsdimensionering, flödesmätning och grundvattenströmning
 • beräkna hydrostatiska tryck och krafter mot plana och buktiga ytor
 • dimensionera rörsystem och öppna kanaler 
 • dimensionera pump- och fläktbehov 

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Kursen examineras genom ett projekt (PRO1) och en skriftlig tentamen (TEN1).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Annika Gram

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HS1007

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Huvudområde

Samhällsbyggnad, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

HS1013 Installationsteknik och energi

Kontaktperson

Adnan Ploskic (adnan.ploskic@byv.kth.se)

Övrig information

Tidigare kursnummer: 6H2206