HS1013 Installationsteknik och energi 7,5 hp

Building Services and Energy

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Kursen ger grundläggande kunskaper i värmeöverföring och principer för dimensionering av installationssystem för värme, vatten och ventilation. Energi-, miljö- och klimataspekter är centrala. Projektering och design av byggnadsinstallationer behandlas såväl teoretiskt som praktiskt.

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

 • medverka vid projektering av byggnadsinstallationer för värme, ventilation och sanitet
 • föreslå åtgärder som leder till gott inomhusklimat och sund energianvändning i byggnader
 • hantera elsäkerhet i byggnader

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen innefattar teoretisk och praktisk genomgång av installationssystem och komponenter i byggnader samt dimensioneringsprinciper och hjälpmedel vid beräkning. I projektmomentet dimensioneras system för uppvärmning och ventilation av en byggnad. Värmepump ingår i systemlösningen. Kursen omfattar:

 • Inomhusklimat och termisk komfort
 • Uppvärmning av byggnader, värmeöverföring och värmeåtervinning
 • Fuktig luft och Mollierdiagram
 • Energihushållning i byggnader
 • Dimensionering av radiatorsystem
 • Dimensionering av ventilationssystem
 • Värmepumpar, solenergi och kylanläggningar
 • Olika typer av luftbehandlingssystem
 • Sanitet
 • Elinstallationer
 • BIM (Building Information Modeling)

Behörighet

Studerande i årskurs 3 på högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design.

AF1711 Byggteknik 2, byggfysik och materiallära
HS1007 Strömningslära
eller motsvarande kurser

Litteratur

Warfvinge, C. och  Dahlbom, M.: Projektering av VVS-installationer, Studentlitteratur, Lund
Tillägg 1: Installationsteknik - tillägg av Sture Holmberg
Tillägg 2: Elinstallationer i Byggnader (på Bilda
Tillägg 3: Installationsteknik - Projekt
Tillägg 4: Installationsteknik - Tentor med lösningar

Examination

 • PROA - Projekt, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

En student som ligger 0.5 p, 1 p eller 1.5 p från gränsen till godkänt (30 p) i tentamen har rätt att komplettera sitt Fx-betyg. Begäran om komplettering bör inkomma till examinator omgående efter det att tentamensresultatet kungjorts. Godkänd komplettering ger betyg E.

Krav för slutbetyg

För slutbetyg på kursen krävs godkänd skriftlig tentamen (lägst betyg E) samt godkänd projektuppgift.

Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F.

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Arefeh Hesaraki (arefeh@kth.se

Examinator

Johan Silfwerbrand <johan.silfwerbrand@byv.kth.se>

Övrig information

Tidigare kursnummer: 6H3200

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2012.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.