Hoppa till huvudinnehållet

HS1013 Installationsteknik och energi 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan HS1013 (VT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen innefattar teoretisk och praktisk genomgång av installationssystem och komponenter i byggnader samt dimensioneringsprinciper och hjälpmedel vid beräkning. I projektmomentet dimensioneras system för uppvärmning och ventilation av en byggnad. Värmepump ingår i systemlösningen. Kursen omfattar:

 • Inomhusklimat och termisk komfort
 • Uppvärmning av byggnader, värmeöverföring och värmeåtervinning
 • Fuktig luft och Mollierdiagram
 • Energihushållning i byggnader
 • Dimensionering av radiatorsystem
 • Dimensionering av ventilationssystem
 • Värmepumpar, solenergi och kylanläggningar
 • Olika typer av luftbehandlingssystem
 • Sanitet
 • Elinstallationer
 • BIM (Building Information Modeling)

Lärandemål

Kursen ger grundläggande kunskaper i värmeöverföring och principer för dimensionering av installationssystem för värme, vatten och ventilation. Energi-, miljö- och klimataspekter är centrala. Projektering och design av byggnadsinstallationer behandlas såväl teoretiskt som praktiskt.

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

 • medverka vid projektering av byggnadsinstallationer för värme, ventilation och sanitet
 • föreslå åtgärder som leder till gott inomhusklimat och sund energianvändning i byggnader
 • hantera elsäkerhet i byggnader

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Avklarade kurser:

HS1007 Strömningslära

AF1744 (ersätter AF1733 fr.o.m. läsår 21/22)

AF1734 Byggmekanik 1

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PROA - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

En student som ligger 0.5 p, 1 p eller 1.5 p från gränsen till godkänt (30 p) i tentamen har rätt att komplettera sitt Fx-betyg. Begäran om komplettering bör inkomma till examinator omgående efter det att tentamensresultatet kungjorts. Godkänd komplettering ger betyg E.

Övriga krav för slutbetyg

För slutbetyg på kursen krävs godkänd skriftlig tentamen (lägst betyg E) samt godkänd projektuppgift.

Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HS1013

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Sasan Sadrizadeh sasan.sadrizadeh@byv.kth.se

Övrig information

Urval till kurser med platsbegränsning: i de fall antalet behöriga sökande överskrider antalet platser på kursen, baseras urvalet på antal tagna poäng inom programmet TIBYH.

Övriga föreskrifter

Urval till kurser med platsbegränsning: i de fall antalet behöriga sökande överskrider antalet platser på kursen, baseras urvalet på antal tagna poäng inom programmet TIBYH.