HS1020 Skademekanismer av fukt 7,5 hp

Moisture Related Damages

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • Identifiera fuktskador i de vanligaste riskkonstruktionerna i hus samt föreslå tänkbara åtgärder
 • Göra enklare fuktberäkningar för olika konstruktionsdelar
 • Redogöra för fuktens påverkan på inomhusklimatet
 • Beräkna erforderliga uttorkningstider för betongbjälklag
 • Göra enklare mätningar av olika materials fuktegenskaper och absorptionsförmåga samt känna till noggrannheten hos olika mätmetoder
 • Redogöra för riskerna med fukt i trä
 • Redogöra för fuktrelaterade skadetyper och deras orsaker för specialbyggnader
 • Beskriva vikten av att arbeta förebyggande för att förhindra fuktskador och därigenom främja en hållbar utveckling

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Föreläsningar om fuktmekanik, fuktberäkningar, fuktskador och riskkonstruktioner med avseende på fukt i huskonstruktioner
 • Fuktpåverkan främst på materialen betong och trä
 • Föreläsningar om fuktens inverkan på inomhusmiljön och ”sjuka hus”
 • Beräkningar av uttorkningstid för betong
 • Laborationer med mätning av relativ fuktighet (RF) i betong och fuktkvot i trä
 • Föreläsningar och studiebesök om fuktskador i sim- och ishallar
 • Grupparbete inom fuktprojektering

Behörighet

AF1731  Byggteknik 1

AF1732  Byggteknik 2

AF1733 Byggteknik 3

Litteratur

Kristina Norling Mjörnell, ByggaF, Sveriges Byggindustrier
L. E. Nevander, B Elmarsson, Fukthandbok, AB Svensk Byggtjänst
RBK:s manual, fuktmätning i betong

Referenslitteratur:
B Esping, J-G Salin, P Brander, Fukt i trä för byggindustrin, SP Trätek
K Sandin, Praktisk byggnadsfysik, Studentlitteratur

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,5, betygsskala: P, F
 • RED1 - Redovisning, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkänd tentamen (TEN1; 4,5 hp), betygsskala A-F

Godkända laborationer (LAB1; 1,5 hp)
Godkänd inlämningsuppgift och muntlig presentation (RED1; 1,5 hp)
För slutbetyg krävs närvaro på obligatoriska studiebesök enligt kurs-PM.

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Examinator

Teresa Isaksson <teresa.isaksson@byv.kth.se>

Övrig information

Urval till kurser med platsbegränsning: i de fall antalet behöriga sökande överskrider antalet platser på kursen, baseras urvalet på antal tagna poäng inom programmet TIBYH.

Tidigare kursnummer: 6H3207

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.