Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalHS1020 Skademekanismer av fukt 7,5 hpAdministrera Om kursen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan HS1020 (HT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Föreläsningar om fuktmekanik, fuktberäkningar, fuktskador och riskkonstruktioner med avseende på fukt i huskonstruktioner
 • Fuktpåverkan främst på materialen betong och trä
 • Föreläsningar om fuktens inverkan på inomhusmiljön och ”sjuka hus”
 • Beräkningar av uttorkningstid för betong
 • Laborationer med mätning av relativ fuktighet (RF) i betong och fuktkvot i trä
 • Föreläsningar och studiebesök om fuktskador i sim- och ishallar
 • Grupparbete inom fuktprojektering

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • Identifiera fuktskador i de vanligaste riskkonstruktionerna i hus samt föreslå tänkbara åtgärder
 • Göra enklare fuktberäkningar för olika konstruktionsdelar
 • Redogöra för fuktens påverkan på inomhusklimatet
 • Beräkna erforderliga uttorkningstider för betongbjälklag
 • Göra enklare mätningar av olika materials fuktegenskaper och absorptionsförmåga samt känna till noggrannheten hos olika mätmetoder
 • Redogöra för riskerna med fukt i trä
 • Redogöra för fuktrelaterade skadetyper och deras orsaker för specialbyggnader
 • Beskriva vikten av att arbeta förebyggande för att förhindra fuktskador och därigenom främja en hållbar utveckling

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

AF1737  Byggteknik 1

AF1738  Byggteknik 2

AF1733 Byggteknik 3

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • RED1 - Redovisning, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd tentamen (TEN1; 4,5 hp), betygsskala A-F

Godkända laborationer (LAB1; 1,5 hp)
Godkänd inlämningsuppgift och muntlig presentation (RED1; 1,5 hp)
För slutbetyg krävs närvaro på obligatoriska studiebesök enligt kurs-PM.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Zeev Bohbot

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HS1020

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övergångsbestämmelser

Behörighetsgivande kurser under särskild behörighet måste beaktas.

För varje kull gäller kurser som finns med på kurslistan i utbildningsplanen och därmed lästes enligt kullens läsårsplaner.

I dett fall gäller följande kurser för kull 18 och kull 19:

AF1731 Byggteknik 1

AF1732 Byggteknik 2

AF1733 Byggteknik 3

Övrig information

Urval till kurser med platsbegränsning: i de fall antalet behöriga sökande överskrider antalet platser på kursen, baseras urvalet på antal tagna poäng inom programmet TIBYH.