HS1026 Arkitektur, byggnadstekniken 7,5 hp

Architecture and Building Techniques

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

 • Arkitektur, bygg- och insatallationsteknik
 • Konstruktionsdetaljer
 • Skiss, kroki och teckning: kortare skiss- och övningsuppgifter med direkt genomgång samt kroki- och formövningar.
 • En längre individuell gestaltningsuppgift med delgenomgång som avslutas med en gemensam redovisning.
 • Tillämpning av ett enklare Building Information Modeling system i projektuppgift.
 • Litteraturseminarium
 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Arkitektur
  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Sista planerade examination: VT19.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten: 

 • ha inblick i byggteknik som arkitektoniskt/konstnärligt uttrycksmedel.
 • kunna visa relationer mellan detaljritningar, huvudritningar och arkitektoniska uttryck.
 • kunna belysa skissandet av arkitektur som tillämpad teknik genom dag- eller timskisser.
 • kunna presentera ett projekt i ett Building Information Modeling system, BIM

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen utgår från ett individuellt skissprojekt som löper genom hela perioden. Föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, studiebesök och övningsuppgifter - individuellt och i grupp - genomförs som stöd för projektet.

Kursmoment:

 • Arkitektur, bygg- och insatallationsteknik
 • Konstruktionsdetaljer
 • Skiss, kroki och teckning: kortare skiss- och övningsuppgifter med direkt genomgång samt kroki- och formövningar.
 • En längre individuell gestaltningsuppgift med delgenomgång som avslutas med en gemensam redovisning.
 • Tillämpning av ett enklare Building Information Modeling system i projektuppgift.
 • Litteraturseminarium

Behörighet

HF1900 Informationsteknik och ingenjörsmetodik, HS1000 Tekniskt projekt – byggteknik och design eller AF1710 Byggteknik 1 – husbyggnad och design,

HS1025 Arkitektur, skissprocessen eller motsvarande

Litteratur

Bodin, Anders et al: Arkitekturens handbok, ISBN 978-91-8600-900-7

Björk, Cecilia et al: Så byggdes staden, ISBN 978-91-7333-282-8 (utgivningsår 2008)

Referenslitteratur: Caldenby, Clas: Att bygga ett land, 1900-talets svenska arkitektur, ISBN 91-540-5813-9

Examination

 • PROA - Projekt, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TENA - Tentamen, 2,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Examinator

Zeev Bohbot <zeev.bohbot@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2010.