HS1029 Geologi och geoteknik 7,5 hp

Geology and Soil Mechanics

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

 • beskriva berg och jordarter i Sverige; bildningssätt, klassificering, benämning och tekniska egenskaper
 • förstå geologiska och hydrogeologiska processers inverkan på landskapet
 • ha grundläggande kunskaper om vattnets förekomst och strömning i mark
 • tolka geologiska och geotekniska data
 • genomföra en enkel analys av jordprov i laboratorium
 • genomföra och redovisa geotekniska beräknigar av grundläggande typ

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Jordklotets uppbyggnad och geologiska processer
 • Sveriges geologi
 • Mineral och bergarter
 • Jordarters bildning, uppbyggnad, sammansättning och klassificering
 • Markvatten och grundvatten
 • Geologiska kartor
 • Geotekniska undersökningsmetoder
 • Geotekniska provtagningsmetoder
 • Spänningar i jord
 • Sättningar i jord
 • Jordtryck
 • Släntstabilitet
 • Markförstärkning, grundläggning

Behörighet

Studerande i årskurs 2 på högskoleingenjörsprogrammen Byggteknik och design eller Teknik och ekonomi med inriktning Byggteknik och design.

Minst 20 hp i kurserna:
HF1903 Matematik 1
HF1004 Matematik 2 med matematisk statistik
HS1003 Byggmekanik 1
HS1004 Byggmekanik 2
eller motsvarande kurser

Litteratur

Isaksson, Therese: Kompendium i jord- och bergartslära
Sällfors, G: Geoteknik, Chalmers
Holmgren, L: Exempelsamling Geoteknik
Holmgren, L: Formelsamling

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 1,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Tentamen (TEN1; 6,0 hp), betygsskala A-F
Övningar och laborationer (ÖVN1; 1,5 hp), betygsskala P/F

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Thomas Johansson (thojoh@kth.se)

Examinator

Teresa Isaksson <teresa.isaksson@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2017.
Examinationsinformation gäller från och med HT2008.