HS1029 Geologi och geoteknik 7,5 hp

Geology and Soil Mechanics

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Jordklotets uppbyggnad och geologiska processer
 • Sveriges geologi
 • Mineral och bergarter
 • Jordarters bildning, uppbyggnad, sammansättning och klassificering
 • Markvatten och grundvatten
 • Geologiska kartor
 • Geotekniska undersöknings- och provtagningsmetoder 
 • Spänningar och sättningar i jord
 • Jordtryck och släntstabilitet
 • Markförstärkning, grundläggning
 • Hållbarhetsfrågor relevanta för geotekniska konstruktioner

Lärandemål *

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

 • beskriva berg och jordarter i Sverige: bildningssätt, klassificering, benämning och tekniska egenskaper
 • redogöra för geologiska och hydrogeologiska processers inverkan på landskapet
 • redogöra för vattnets förekomst och strömning i mark
 • tolka geologiska och geotekniska data
 • genomföra en enkel analys av jordprov i laboratorium
 • genomföra och redovisa geotekniska beräkningar av grundläggande typ

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinationen sker genom skriftlig tentamen (TEN1) samt övningar och laborationer (ÖVN1).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Annika Gram

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HS1029

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Huvudområde *

Samhällsbyggnad, Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Thomas Johansson (thojoh@kth.se)