HS105X Examensarbete inom konstruktionsteknik, grundnivå 15,0 hp

Degree Project in Structural Engineering, First Cycle

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Att studenten självständigt ska tillämpa de ingenjörsmässiga kunskaper som förvärvats under utbildningen.

Efter godkänd kurs ska studenten:

 • kunna tillämpa kunskaper och färdigheter som förvärvats under utbildningen på verkliga problem
 • självständigt kunna analysera och bearbeta en större problemställning inom teknikområdet
 • visa förmåga att reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras resultat
 • kunna dokumentera och presentera sitt arbete, för given målgrupp, med höga krav på struktur, formalia och språkbehandling
 • kunna skriva en rapportsammanfattning på engelska med korrekt användning av ämnets terminologi
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap samt att fortlöpande utveckla sin kompetens
 • visa förmåga att integrera begreppet hållbar utveckling i examensarbetet

Kursens huvudsakliga innehåll

Arbetet skall omfatta problemställningar som ger fördjupning/breddning inom teknikområdet. Arbetet förläggs normalt till en arbetsplats utanför KTH.

Kursupplägg

Examensarbetet genomförs individuellt eller tillsammans med en annan student. I det senare fallet skall examinator tillse att varje students arbetsinsats motsvarar kraven för individuellt examensarbete.

Examensarbetet bedrivs med stöd av akademisk handledare samt handledare med koppling till näringslivet.

Examensarbetet ska delredovisas efter halva läsperioden och slutredovisas skriftligt och muntligt på svenska - eller engelska efter examinators godkännande. För fullgjord kurs krävs opponering på annans samt försvar av eget arbete.

Se i övrigt anvisningar för examensarbete vid ABE/Byggteknik och design.

Behörighet

Minst 120 hp avklarat inom utbildningsprogrammet samt godkänt i obligatoriska kurser för vald inriktning och de fördjupningskurser som krävs för arbetet.

Litteratur

Självständig litteratursökning och litteraturstudier inom det givna problemområdet förväntas. Kurslitteratur kan även föreslås av examinator eller handledare.

Examination

 • XUP3 - Examensuppgift, 15,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examensarbetet kommer att bedömas avseende:

 • process
 • ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll 
 • presentation

För godkänt examensarbete får prestationen inte vara underkänd enligt någon av de tre bedömningsgrunderna. Betyget utgör en helhetsbedömning och sätts av examinator.

För examination krävs deltagande i föreläsningar/seminarier i vetenskaplig teori och metod.

För examination krävs godkänd och seminariebehandlad slutrapport samt deltagande i opponering. Hela examensarbetet rapporteras som ett moment om 15,0 hp. Examensarbetets titel på svenska och engelska skrivs in i betyget. 

Krav för slutbetyg

För godkänt examensarbete ska delredovisning vara genomförd. Skriftlig veckovis tidsrapportering ska vara inlämnad. Examensarbetet ska vara plagiatkontrollerat och den godkända samt seminariebehandlade slutrapporten ska vara inlämnad enligt avdelningens instruktioner.

Betyg sätts enligt betygsskala A-F. Godkänt betyg är A-E, med A som högsta betyg.

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Examinator

Johan Silfwerbrand <johan.silfwerbrand@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2008.
Examinationsinformation gäller från och med VT2013.