HS1710 Anpassning och ombyggnad 7,5 hp

Adapting and Reconstruction of Existing Buildings

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Beskrivning av olika konstruktionselement
 • Mätbara och omätbara parametrar i bostaden
 • Arkitektoniska stilar under 1900-talet som avspegling av 1900-talets bostadspolitik i planlösningar och dess konsekvenser
 • Tillgänglighetsfrågor
 • Miljöfrågor i samband med ombyggnad

Lärandemål *

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

 • Beskriva innehållet i planlösningar från olika epoker under 1900-talet
 • Föreslå ombyggnadsalternativ i förelagda ritningar
 • Känna till 1900-talets byggtekniker och –material
 • Identifiera farliga byggmaterial
 • Känna till antikvariska värden
 • Beräkna fastighetens olika areabegrepp
 • Förstå begreppet årsring inom stadsplanering och arkitektur vilket även inbegriper social struktur och service
 • Känna till regler för tillgänglighet

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Grundläggande och särskild behörighet till programmet Byggteknik och fastighetsförmedling samt kunskaper motsvarande HS1702 Byggfysik, byggteknik och installationsteknik.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Björk, Cecilia & Reppen, Laila: Så byggdes staden; Hemgren, Per & Wannfors, Henrik: Husets ABC; Sveriges Byggindustrier: Bygga Bo Dialogen, Utbildning i byggande för hälsosam innemiljö och effektiv energi och resursanvändning, Boken om detaljplan och områdesbestämmerlser, Boverket

REFERENSLITTERATUR

Björk, Ceclia;, Kallstenius, Per; Reppen, Laila: Så byggdes husen

Stingzing, Rodel: Leda projektering i byggprocess

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • TEN1 - Tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Godkänd tentamen (TEN1; 5 hp), betygsskala A-F
Godkända övningsuppgifter (ÖVN1; 2,5 hp), betygsskala P/F

Slutbetyg grundar sig på samtliga moment. Betygsskala A-F.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Johan Silfwerbrand

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HS1710

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Huvudområde *

Samhällsbyggnad, Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Björn Ackerberg, bjorn.ackerberg@byv.kth.se

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.