HS1710 Anpassning och ombyggnad 7,5 hp

Adapting and Reconstruction of Existing Buildings

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

 • Beskriva innehållet i planlösningar från olika epoker under 1900-talet
 • Föreslå ombyggnadsalternativ i förelagda ritningar
 • Känna till 1900-talets byggtekniker och –material
 • Identifiera farliga byggmaterial
 • Känna till antikvariska värden
 • Beräkna fastighetens olika areabegrepp
 • Förstå begreppet årsring inom stadsplanering och arkitektur vilket även inbegriper social struktur och service
 • Känna till regler för tillgänglighet

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Beskrivning av olika konstruktionselement
 • Mätbara och omätbara parametrar i bostaden
 • Arkitektoniska stilar under 1900-talet som avspegling av 1900-talets bostadspolitik i planlösningar och dess konsekvenser
 • Tillgänglighetsfrågor
 • Miljöfrågor i samband med ombyggnad

Behörighet

Grundläggande och särskild behörighet till programmet Byggteknik och fastighetsförmedling samt kunskaper motsvarande HS1702 Byggfysik, byggteknik och installationsteknik.

Litteratur

Björk, Cecilia & Reppen, Laila: Så byggdes staden; Hemgren, Per & Wannfors, Henrik: Husets ABC; Sveriges Byggindustrier: Bygga Bo Dialogen, Utbildning i byggande för hälsosam innemiljö och effektiv energi och resursanvändning, Boken om detaljplan och områdesbestämmerlser, Boverket

REFERENSLITTERATUR

Björk, Ceclia;, Kallstenius, Per; Reppen, Laila: Så byggdes husen

Stingzing, Rodel: Leda projektering i byggprocess

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 2,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkänd tentamen (TEN1; 5 hp), betygsskala A-F
Godkända övningsuppgifter (ÖVN1; 2,5 hp), betygsskala P/F

Slutbetyg grundar sig på samtliga moment. Betygsskala A-F.

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Björn Ackerberg, bjorn.ackerberg@byv.kth.se

Examinator

Johan Silfwerbrand <johan.silfwerbrand@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.